okul_öncesi_yönetmeliği

ssbsd

New Member
ÖgretmenForum Üye
*Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/200425486
Millî Eğitim Bakanlığından:
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1Bu
Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul
öncesi eğitim kurumlarının kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2Bu
Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi
eğitim kurumlarının kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3Bu
Yönetmelik; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim
ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4Bu
Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Millî Eğitim Müdürlüğü: Okulun bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,
d) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmî ve özel
okul öncesi eğitim kurumunu,
e) Okul: Anaokulu ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve
türdeki okulu,
f) Anaokulu: 3672
ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okulu,
g) Ana sınıfı: 6072
ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde
açılan sınıfı,
“h) (Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Uygulama Sınıfı: 3672
aylık çocukların eğitimi
amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitimöğretim
kurumları bünyesinde açılan sınıfı,”
ı) Eğitim Yılı: Eğitimin başladığı tarihten, sonraki eğitim yılının başladığı tarihe kadar
geçen süreyi,
“ j) (Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Tam Gün Eğitim: Anaokulları ile uygulama
sınıflarında aynı çocuk grubuna yönelik olarak günün sabah ve öğleden sonraki bölümlerini
kapsayacak ve öğretmenlerin günlük çalışma saati süresini aşmayacak biçimde okul
müdürlüğünce düzenlenen zaman çizelgesine göre yapılan eğitimi,
k) (Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitim
kurumlarında günde 6 çalışma saati süresini aşmayacak şekilde sabah veya öğleden sonra
yapılan eğitimi,”
l) İkili Eğitim : Okul öncesi eğitim kurumlarında, her grupta bir öğretmen olmak ve
günde 6 çalışma saati süresini aşmamak kaydıyla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi,
“m) (Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Çalışma Saati Süresi: Okul öncesi eğitim
kurumlarında görevli öğretmenlerin günlük çalışma saatleri ile aylık ve ek ders ücretlerinin
hesaplanmasına esas olan 50 dakikalık süreyi,”
n) Müdür: Anaokulu müdürü ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğuokulun müdürünü,
o) Müdür Yardımcısı: Anaokulu müdür yardımcısı ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının
bağlı bulunduğu okulun müdür yardımcısını,
p) Bölüm Şefi: Uygulama sınıfı yöneticisini,
r) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmeni,
s) Usta Öğretici: Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi
ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak görevlendirilen kişiyi,
ş) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve
öğretmenlerden meydana gelen kurulu,
t) Zümre Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında aynı yaş grubu
çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden oluşan kurulu,
u) Veli : Çocuğun ana veya babasını, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Amaçlar, ilkeler ve Çalışma Kuralları
Kuruluş
Madde 5(
Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Mecburî ilköğretim çağına girmemiş
çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları, Türk Millî
Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Yönetmelikler doğrultusunda il
millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile Valilikçe açılır ve aynı usulle kapatılır.”
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Madde 6Okul
öncesi eğitiminin amaçları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak;
a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve
manevî değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş
düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler
olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
b) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını
sağlamak,
c) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
d) Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve
paylaşma gibi davranışları kazandırmak,
e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,
f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.
Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri
Madde 7Okul
öncesi eğitiminde:
a) Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü
gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.
b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme
hızları, ilgileri,gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır.
c) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar
kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.
d) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk,
yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur.
e) Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır ve bireysel
özellikler gözönünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı
uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.
f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı
tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.
g) Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına
öncelikle önem verilir.
h) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişmeortamı hazırlanması için çaba gösterilir.
ı) Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.
j) Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate
alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır.
k) Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.
“Temel Çalışma Kuralları
Madde 8(
Değişik: 09/06/200726547
s.R.G) “Okul öncesi eğitim kurumlarında
eğitim yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün
haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda, eğitim yılı bitim tarihi, bir önceki
haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Kurumların eğitimöğretim
yılı içinde
eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.”
(Değişik: 27/10/200726683
s.R.G)
“Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı
fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı
dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf
kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.”
“Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin
aralıksız olması esastır. Bir çalışma saati süresi 50 dakikadır. Tam gün eğitim yapılan
bağımsız anaokulu ve uygulama sınıflarında öğle yemeği için 60 dakika ara verilir.”
Tam gün eğitim yapılan okullarda haftanın salı, çarşamba ve perşembe günlerinde günlük
çalışma saati süresi sona eren öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları hâlinde, velilerin
çocukları teslim almaları sağlanır.
Velileri tarafından teslim alınmayan çocuklara bu saatlerde okul müdürlüğünce yapılacak
plânlamaya uygun olarak; anaokulu müdürü/ bölüm şefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı,
nöbetçi öğretmenler tarafından nezaret edilir ve velilerine teslim edilir. Zorunlu hâllerde, okulda
görevli sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen sorumlulara yardımcı olmaları sağlanabilir.
Bu kurumlarda binanın fizikî durumu, kapasitesi, personel sayısı, çevre şartları, velilerin
istekleri ve çocuk sayısı göz önünde bulundurularak;
a) Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim ile ikili eğitimden biri veya her
iki eğitim şekline bir günlük eğitim süreci içinde yer verilebilir.
(Değişik: 27/10/200726683
s.R.G)
“b) Ana sınıflarında ikili eğitim yapılması esastır. Ancak, normal öğretim yapılan
ve ikinci grup oluşturacak sayıda çocuk bulunmayan okullarda okulun öğretim şekline
uygun olarak da eğitim yapılabilir.”
c) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Okul
Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42
çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati
süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenlenir.
d) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan annebabanın
taleplerinikarşılamak için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayıda her yaş grubundan başvurunun
olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için
önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde
iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir.Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul
öncesi eğitimden yararlanamayan 6072
aylık çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış
olmaları bu çocuklara yeni eğitim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Yaz eğitimi
döneminde yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları, değerlendirilerek rapor hâlinde valiliklerce
Bakanlığa bildirilir.”
İKİNCİ KISIM
KayıtKabul
ve DevamDevamsızlık
Kayıt Zamanı
Madde 9Okul
öncesi eğitim kurumlarında kayıt işlemleri, yıllık çalışma takviminde
belirtilen sürelerde yapılır. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olması durumunda, eğitim yılıiçinde de çocukların kayıtları yapılabilir.
Okula Kayıt
Madde 10Kayıtkabul
aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 36
ayını dolduran ve aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.
“b) (Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Ana sınıflarına, aralık ayı sonuna kadar 60 ayını
dolduran çocuklar ile aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle
kaydedilir. Bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, 4860
ay çocukların da ana
sınıflarına kayıtları yapılabilir.”
(Değişik: 27/10/200726683
s.R.G)
“c) Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri
uygun görülen 3672
aylık çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok
yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan
sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler.”
“d) “Çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim
kurumuna kaydedilmeleri esastır. Ancak, belgelendirilmek kaydıyla çalışan annebabalar
çocuklarını, boş kontenjan olması ve Çocuk Yerleştirme Komisyonunca uygun bulunması
durumunda iş yerine en yakın okul öncesi eğitim kurumuna da kayıt yaptırabilirler”
Çocukların yerleştirilecekleri okulları/sınıfları belirlemek üzere il/ilçe merkezlerinde mayıs ayı
içinde; “Çocuk Yerleştirme Komisyonu” kurulur. Komisyon, millî eğitim müdürünün
görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesinde
bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının özelliklerine göre seçilen en çok dört okul müdüründen
oluşur. Komisyon üyeleri, il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir. Komisyon, çocukların
ikâmet ettikleri yerleri ve kurumların kapasitelerini dikkate alarak, dengeli bir şekilde okul
öncesi eğitim kurumlarına kaydedilmeleri için gerekli plânlamayı yapar. İl/ilçe millî eğitimmüdürleri, yapılan plânlamayı okul öncesi eğitim kurumları ile muhtarlıklara yazılı olarak
bildirir. Okul müdürleri plânlamaya ilişkin komisyon kararını, okulda velilerin görebilecekleri
bir yere asar ve uygulanmasını sağlar. Kontenjanı dolmayan kurumlara bölge dışından da çocuk
kaydı yapılır.”
Seçici Komisyon ve Görevleri
Madde 11Kayıtların
başlamasından 15 gün önce okul müdürünün teklifi ve il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünün onayı ile okul müdürü başkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm şefi
ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki öğretmenden seçici komisyon
oluşturulur.
Seçici komisyon:
a) Kurumun fiziksel koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da
dikkate alarak okula alınacakların sayısını tespit eder.
b) Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar.
Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce
yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve
devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum
veliye yazılı olarak bildirilir.
Hastalık Sonrası Okula Devam
Madde 15Bulaşıcı
bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca
olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak tabip raporu ile kuruma devam edebilirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Görevlendirilecek Personel
Madde 16Okul
öncesi eğitim kurumlarında,10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek
yönetici ve öğretmenlerin dışında gereksinim ve kadro imkânları çerçevesinde;
a) Anaokullarında; usta öğretici, memur, tabip, psikolog, aşçı, kaloriferci, şoför,
teknisyen, hizmetli ve bekçi,
b) Ana sınıflarında; usta öğretici ve hizmetli,
c) Uygulama sınıflarında; usta öğretici, aşçı ve hizmetli
görevlendirilir.
Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 17Okul
öncesi eğitim kurumu, demokratik eğitimöğretim
ortamında diğer
çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve
denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.
Müdür:
a) Okulda bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan önce
plânlar ve düzenler.
b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu
konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, eğitimle ilgili gelişmeleri izler
ve sonuçlarını değerlendirir.
c) Yıllık ve günlük plânların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer
çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder, plânlarını imzalar ve çalışmalarını denetler.
d) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin sağlık, temizlik ve
beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler. Aylık yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri,
ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasında müdür yardımcısı ve öğretmenlerle iş
birliği yapar.
e) Okul bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afete karşı korunması,
binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven,
radyatör, soba, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı
okulun iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.
f) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alır.
g) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve
düzeni için gerekli önlemleri alır.
h) Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.
ı) Okulun yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve yöntemine uygun
kullanılmasına ilişkin işlemleri izler, bütçenin ilgili makamlara gönderilmesini sağlar.
j) Eğitim istatistiklerinin, ödenek istem çizelgelerinin ve resmî yazıların hatasız ve
eksiksiz hazırlanmasını ve ilgili makamlara zamanında gönderilmesini sağlar.
k) Okulla ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirir.
l) Eğitimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri personeline
zamanında duyurur.
m) Göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda, okulun demirbaş eşyasını
Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devirteslim
eder.
n) Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla toplantı, panel,
sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapar.
o) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasını
sağlar.
p) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
r) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında ita amirliği görevini yerine getirir.
s) Görev tanımlarında belirtilen diğer görevleri yapar.
“ş) (Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların
düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını
teslim almalarına kadar geçen sürede okulaile
birliği ile de işbirliği yaparak çocukların
gözetimleri ile ilgili tedbirleri alır.”
Müdür Yardımcısı
Madde 18Müdür
yardımcısı, okulun işleyişinden ve işlerin düzenli olarak
yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.
Müdür Yardımcısı:
a) Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen
görevleri yapar.
b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.
c) Aylık yemek listesini hazırlar veya hazırlatır.
d) Yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini organize eder.
e) Okula gelen erzakın muayenesini ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasını sağlar.
f) Gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder.
g) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütür.
h) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapar.
“ı) (Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) Okulda öğle yemeği saatlerinde çocukların
düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını
teslim almalarına kadar geçen sürede çocukların gözetimleri ile ilgili olarak okul müdürü
tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olur.”
Bölüm Şefi
Madde 19Meslekî
ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında
görevli bölüm şefi, uygulama sınıfının amaçlarına uygun olarak işleyişinden okul müdürüne
karşı sorumludur.
Bölüm Şefi:
a) Bölümün işleyişini koordine eder, yıllık ve günlük plânların eğitim programına göre
hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder.
b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izler.
c) Personelin sağlık, temizlik, beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler ve denetler.
d) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
e) Beslenmenin dengeli olabilmesi için yemek listesinin hazırlanmasında ev yönetimi ve
beslenme öğretmenleriyle iş birliği yapar.
f) Okula gelen erzakın muayenesinde ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır
bulunur.
g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.
Öğretmen
Madde 20Öğretmen;
kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda
belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Esaslar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak
zorundadır.
Öğretmen;
a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük plânları hazırlar ve uygular,
Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini imzalar.
b) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araçgereç
ve eğitim
materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar.
“c) (Değişik: 20/02/200626086
s.R.GDeğişik:
27/10/200726683
s.R.G) Çocukların
Kişisel Bilgi Formları ile Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan Kazanım Değerlendirme
Formunu doldurur, gelişim ve sağlık kayıtlarını tutar, yıl sonu gelişim raporları ile öğrenci
dosyalarını hazırlar.”
d) Aile eğitimiyle ilgili çalışmaların plânlanmasına katılır ve uygular.
e) Okulda kutlanacak özel günleri plânlar ve uygular.
f) Okulun genel eğitim etkinliklerine katılır.
g) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlemler alır.
h) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.
ı) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.
j) Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılır.
k) İhtiyaç ve görevlendirme hâlinde tahakkuk memurluğu görevini yerine getirir.
l) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar.
“m) (Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) Programda eğitim etkinliği olarak yer alan
kahvaltı ve öğle yemeğine katılır, çocukların düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı
kazanmalarını sağlar.”
12
Nöbetçi Öğretmen
Madde 21Nöbet,
okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak eğitimi
aksatmayacak şekilde, okul müdürü tarafından hazırlanan çizelgeye göre tutulur.
Bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi
verilmez. Ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
(Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) “Ayrıca hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala
ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez. Ancak, istemeleri hâlinde
nöbet görevi verilebilir.”
Nöbet görevlerini,
Bağımsız anaokullarında görevli öğretmenler, okulun şartları ve öğretmen sayısı ile
okulda uygulanan eğitim şekline göre okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi
doğrultusunda yerine getirirler.
Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, kendi devrelerinde tutacakları nöbet görevleri
süresince, hiçbir şekilde bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında
görevlendirilemez.
Nöbetçi öğretmen:
a) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışmasüresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir.
“b) (Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak
yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur. Okulda çocuklara verilen kahvaltı ve öğle
yemeği esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek
yemelerini sağlar.”
c) Okulun ısıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerinin çalışmasını, temizliğinin yapılmasını, her
türlü yangın tehlikesine karşı önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.
d) Olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere bildirir. Okul nöbet
defterine önemli olayları, aldığı önlemleri yazar ve imzalar.
e) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır
bulunur.
Öğretmenler Kurulu
Madde 22Öğretmenler
kurulu okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı ve
okulda görevli öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna
müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder. Okulda görevli usta öğreticiler
kurul toplantılarına dinleyici olarak katılırlar.
Öğretmenler kurulu; eğitim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, eğitim yılı sonunda ve
okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.Kurulun toplantı gündemi, müdür tarafından bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü
yapılan kurul toplantılarında bu süre aranmaz.
Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, tutanakla tespit edilir ve toplantıya
katılanlar tarafından imzalanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayanlar, tutanakta belirtilir
ve bilgi edinmeleri için kendilerine okutturularak imzalatılır.
Kurul toplantılarının, eğitim saatleri dışında yapılması esastır.
Öğretmenler kurulunda:
a) İlk toplantıda, önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları
belirlenir ve iş bölümü yapılır.
b) Eğitim programları ile önceki yılın eğitim plânları incelenerek ortak bir anlayış
oluşturulur.
c) Meslekî yayınlar, eğitim alanındaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir.
d) Yıl içinde kutlanması gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yıllık ve günlük
plânlar ile gezi, gözlem plânları arasında birlik sağlanır.
e) Çocukların yaş gruplarına göre kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler,
ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.
f) Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun kurul
toplantılarına katılır ve okul öncesi eğitimi ile ilgili konuların değerlendirilmesini sağlar.
g) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında ve kullanılan eğitim materyallerinin
geliştirilmesinde amaçaraç
ilişkisi göz önünde tutulur.
h) Aile eğitimi çalışmalarının plânlanmasında iş birliği sağlanır.
ı) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarla ilgili çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir.
Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.
Zümre Öğretmenler Kurulu
Madde 23Zümre
öğretmenler kurulu toplantısı anaokulu, uygulama sınıfı ve ana
sınıflarında okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; öğretmenlerin okul öncesi
eğitimin geliştirilmesi çalışmalarında ortak bir anlayış oluşturmaları, grupları ile ilgili eğitim
etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüm yollarının araştırılması ve meslekî
gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları için eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ve
ihtiyaç duyuldukça yapılır.
Meslekle İlgili Çalışmalar
Madde 24Okul
öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, meslekle
ilgili çalışmalarını eğitimin bitiminden 1 temmuza, eylül ayının ilk iş gününden eğitimin
başlangıcına kadar olan sürede yaparlar.Meslekî çalışmalarda; eğitim faaliyetleri, mevzuatta yapılan değişiklikler, eğitim metot
ve teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, rehberlik, araştırma, planlama, aile eğitimi
konularına öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu kararları doğrultusunda yer verilir.
Meslekî çalışma programı okul yönetimi tarafından hazırlanır, il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce onaylanır ve uygulanır.
(Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) “Öğretmenler, eğitim yılının sonundan 1 Temmuza
kadar yapacakları meslekle ilgili çalışmalarını, görev yerleri dışında bulunan görev yaptıkları
okul türündeki bir okulda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını görev yerleri dışında tamamlayan
öğretmenler, çalışmayı yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları bu çalışmalara
katıldıklarını gösteren yazı ile hazırladıkları raporları 1 Eylül tarihinde görevli oldukları okul
müdürlüklerine teslim ederler. Bu raporlar yönetici ve öğretmenlerle birlikte incelenir.”
Usta Öğretici
Madde 25Usta
öğreticiler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek
Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte belirtilen
esaslara göre Bakanlıkça tahsis edilen kontenjan çerçevesinde il millî eğitim müdürlüğünce
seçilir, görevlendirilir ve malî yükümlülükleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.
Usta öğreticiler, eğitim hizmetlerinde öğretmen görev ve sorumluluğu içinde okul
müdürünün düzenleyeceği esaslar doğrultusunda görev yapar.
Memur
Madde 26Anaokullarında,
yönetim ve hesap işleri için en az bir memur görevlendirilir.
Memur;
a) Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazışmaları yürütür.
b) Gelen Giden
yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. Yazışmaların asıl veya
örneklerini dosyalayarak saklar ve gerekenlere cevap hazırlar.
c) Kendisine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde
saklanmasından sorumludur.
d) Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri işler.
e) Okulun arşiv işlerini düzenler.
f) Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi ve
benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak
saklar.
g) Okulla ilgili malî işleri izler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge,
defter ve dosyaları düzenleyerek saklar.
h) Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapar.ı) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında, yukarıda sayılan görevleri bağlı bulunduğu okulun
memuru yerine getirir.
Tabip
Madde 27Okul
öncesi eğitim kurumlarında çocuk sağlığı konusunda uzman bir tabibin
bulunması esastır.
Okul tabibinin bulunmaması durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği,
sağlık ocakları varsa sağlık eğitim merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri ve benzeri
kuruluşlardan yararlanılır.
Tabip;
a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
b) Kurum personelinin periyodik sağlık kontrollerini yapar.
c) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri alır.
d) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında, yayılmayı engelleyici önlemleri alır
ve ilgili kuruluşların bilgilendirilmesini sağlar.
e) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlıkla ilgili bilgiler verir.
f) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak aile eğitimine katılır ve sağlık konusunda
velileri aydınlatır.
g) Kurum içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve
kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru
uygulanmasını sağlar.
Psikolog
Madde 28Çocukların
psikolojik açıdan sağlıklı gelişimleri ve ortaya çıkabilecek
sorunlarının çözümlenmesi amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında bir psikologun bulunması
esastır.
Okul psikologunun bulunmaması durumunda, çocukların psikolojik sağlık hizmetleri
konusunda il/ilçe imkânlarından yararlanılır.
Psikolog;
a) Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı gelişimleri için gerekli önlemleri alır.
b) Gereken testlerin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
c) Ruh sağlığı ve çocuk ruh sağlığı konularında kurumda bulunan tüm personele zaman
zaman bilgiler verir.d) Aile eğitimi çalışmalarının plânlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılır.
e) Yapılan kontrollerde ortaya çıkan veya veli/öğretmen tarafından tespit edilen sorunlar
ve sorunlu çocuklar ile ilgili özel çalışmalar yapar.
f) Uzun süreli/sürekli hastalık, kaza, yaralanma, parçalanmış ailelerin çocukları ve
ebeveynlerinden ayrı yaşama zorunluluğu konularında ilgili yönetici, öğretmen ve diğer
personeli aydınlatır. Doğru teşhis konulmasını ve tedavisinin yapılmasını sağlar.
g) Varsa özel eğitim gerektiren çocukların entegre eğitimlerine katılarak yapılan eğitime
destek verir.
Aşçı
Madde 29Anaokulu
ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere
en az bir aşçı görevlendirilir. Aşçı, bulunamaması durumunda bu görev, aşçılık kurs belgesi
bulunan bir hizmetliye yaptırılabilir. Aşçı okul müdürüne, görevli müdür yardımcısına ve nöbetçi
öğretmene karşı sorumludur.
Çocukların besinlerini hazırlamakla görevli olan aşçı;
a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi
öğretmenin gözetim ve denetimi altında, sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlar ve
pişirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.
b) Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasını, eksiksiz olarak
hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.
c) Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasına özen gösterir, mutfağın genel
temizlik ve çalışma düzenini sağlar.
d) Okul yönetimince hazırlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri
yapar.
Kaloriferci
Madde 30Anaokullarında
ısıtma işlerinde çalıştırılmak üzere bir kalorifercinin
bulunması esastır.
Kalorifercinin bulunmadığı durumlarda bu hizmet, kurstan geçirilerek sertifika alan
hizmetli tarafından yürütülür.
Kaloriferci;
a) Kazan dairesini temiz ve düzenli olarak hizmete hazır tutar.
b) Kaloriferin talimata uygun olarak yakılmasını ve sistemin düzenli olarak çalışmasını
sağlar.
c) Kaloriferin yakılmadığı zamanlarda okul yönetimince kendisine verilen işleri yapar.
d) Kaloriferci, yöneticilere ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.Şoför
Madde 31Anaokullarında
görevlendirilen şoför, okula tahsis edilen taşıtın zimmetini
üzerine alır ve taşıtın kullanılması ile bakımından müdüre karşı sorumludur.
Teknisyen
Madde 32Anaokulunun
imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine
onarımları, su, havagazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri işlerde görevlendirilmek
üzere bir teknisyen bulundurulur. Teknisyen kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde okul
müdürüne karşı sorumludur.
Hizmetli
Madde 33Okul
öncesi eğitim kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur.
Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların hizmetlileri
tarafından yürütülür.
Ancak hizmetli atanamaması/görevlendirilememesi durumunda, anaokullarında biri
bayan olmak üzere en az iki hizmetli, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise her grup için bir
hizmetli görevlendirilir.
Hizmetli;
a) Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.
b) Okula gelengiden
çeşitli malzeme ile araçgereci
gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
c) Okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı
dağıtır ve toplar.
d) Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışır.
e) Bekçinin bulunmadığı durumlarda dönüşümlü olarak gece nöbeti tutar.
f) Okul bahçesinin ve bahçe araç gerecinin
temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili
bahçıvanlık hizmetlerini yapar.
g) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri
yerine getirir.
Uygulama sınıfları ile ana sınıflarında bu görevler, bağlı bulundukları kurumların
hizmetlileri tarafından yürütülür.Bekçi
Madde 34Anaokullarında
görevli gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği görevini
yapan hizmetli, nöbet talimatnamesine uygun olarak nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin
güvenliğini sağlar.
Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene
karşı sorumludur.
Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en
yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Malî Hükümler
Ücret Tespit Komisyonu
Madde 35(
Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) “Ücret tespit komisyonu eğitime destek
sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve
uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücreti tespit
eder.”
Ücret Tespit Komisyonu, Okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün
başkanlığında; okul öncesi eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,
anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer okul müdürü ve bölüm şefi
ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci varsa
bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanı ile velilerin kendi aralarından seçecekleri iki
temsilciden oluşur.
Ücret tespit komisyonu, her eğitim yılının sonunda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla
alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
Alınacak Ücretin Tespiti
Madde 36(
Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) “Okul öncesi eğitim kurumlarında,
eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile
kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden
alınacak aylık ücretin taban/tavanı tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim
olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur.
Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek
tutulamaz.”
Ücret tespit komisyonu, belirlenen süre içinde toplanır ve okul yönetimince alınacak
aylık ücret miktarını tespit eder.
Komisyon kararı, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Karar, okul müdürlüklerince
velilere duyurulur. Belirlenen taban ve tavan ücretler, il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa
bildirilir.Ücretin Alınması
Madde 37(
Değişik: 20/02/200626086
s.R.G) Okul yönetimi, velilerden alınan aylık
ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre,
çocuklarının aylık ücretini her ayın 20 sine kadar banka hesabına yatırarak dekontunu okul
yönetimine teslim eder. Banka olmayan yerleşim birimlerinde aidatlar, grup öğretmeni
tarafından velilerden belge karşılığında alınır ve tutanakla okul yönetimine teslim edilir. Okul
yönetimince o ay içinde bankadaki hesaba yatırılır. Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o
yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır.
(Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) “Eylül ve haziran aylarında okulun eğitime açık
olduğu günlerin ücreti alınır. Yarıyıl tatilinde ise aylık aidat tam olarak tahsil edilir. 15
gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık,
iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve hıfzıssıhha kurulunun gerekli
görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda,
önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.”
Bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okullarda velilerden alınan ana sınıfı
aidatları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda asgarî düzeyde
tespit edilir ve sadece ana sınıflarının ihtiyaçlarında kullanılır.
Aylık aidatlar, velilerin istekleri dışında topluca tahsil edilemez. Belirlenen ücretin
dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınamaz.
Velilerden alınan ücret, hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz.”
Bütçenin Hazırlanması
Madde 38Okul
öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve
velilerden alınan ücretlerden oluşan gelirin harcamasını gösteren tahmini bütçe, eğitim yılı
başında hazırlanarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur.
Bütçe taslağında hizmet alımları dahil, gelir ve giderler ayrıntılı olarak gösterilir. İlgili
defterler mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz tutulur.
Okul yönetimi bütçede gösterilen gider kalemleri dışında harcama yapamazlar. Bütçenin
gider kalemleri arasındaki aktarmalar il/ilçe müdürünün onayı ile yapılır.
Anaokulu bütçesini gösteren belgenin bir örneği, onay tarihinden itibaren en geç bir hafta
içinde Bakanlığa gönderilir.
Satın Alma Komisyonu
Madde 39(
Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) Okul öncesi eğitim kurumlarında
eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile
kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için ihtiyaç
duyulan malzemelerin alımını yapmak üzere ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere,
ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört
kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en azbeş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere
görevlendirir.
Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda satın alma komisyonuna müdürün
görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder.
Okulda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Satın alma komisyonu görevlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine göre yürütür.
Malzeme alımına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda satın alma komisyonu eksiksiz
olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz.
Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan
komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, başkan ve üyelerin adları,
soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
Yapılacak her türlü harcamalar, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili
defterler zamanında ve eksiksiz tutulur.”
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
Madde 40Muayene
ve teslim alma komisyonu, kurumlarda bu Yönetmeliğin 39 uncu
maddesi hükmünce muayene ve teslim alma işlemlerini yapmak üzere müdür tarafından
görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre
için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan oluşur.
Öğretmen ve personel sayısı yetersiz olan okullarda bu komisyon, il/ilçe millî eğitim
müdürlüğü tarafından görevlendirilecek öğretmenlerden oluşturulur.
Muayene ve teslim alma komisyonu ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır. Kararlar oy
çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya, araç ve gereci muayene
ve kontrol ederek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 nci maddesi ile bu madde
uyarınca çıkarılan Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Mevzuat hükümlerine göre
kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar.
Bu komisyon, aynı zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her yıl sonunda
demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya, araç ve gerecin sayım ve denetimi ile ilgili görevleri
yapar. Muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürünün onayına sunar.Hizmetin Satın Alınması
Madde 41Bedelleri
velilerden alınan aylık ücretlerden karşılanmak üzere yemek,
sağlık, temizlik, zorunlu hâllerde muhasebe ve güvenlik hizmetleri dışarıdan satın alınabilir. Bu
işlemler, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonlarınca yapılır.
Velilerden alınan aylık ücretlerin harcanmasında ita amirliği görevini müdür, tahakkuk
memurluğu görevini müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı/öğretmen, muhasebe
görevini de bu maksatla görevlendirilen personel yürütür. Bu personelin izinli, raporlu veya
görev mahalli dışında görevli olduğu zamanlarda; söz konusu hizmetler vekâleten
görevlendirilen personel tarafından yürütülür.
İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve muhasebe memurluğu görevlerinden ikisi, bir kimse
üzerinde birleşemez. Kurumun her türlü nakit, mal, hak ve alacakları kamu varlığı hükmündedir.
Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kişiler, tahakkuk memurluğu
ve muhasebe memurluğu görevlerini yerine getirirler.
Okulda çalıştırılan sözleşmeli personelin iş ve işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının ilgili mevzuatına göre yürütülür.
Hesap Açılacak Banka ve Yetki Kullanımı
Madde 42Kurumun
parası bankalardan birinde, kurum adına açılacak tek hesapta
bulunur. Kurum adına hesap açmaya veya kapatmaya, bu hesaptan para çekmeye, ödeme
yapmaya veya havale göndermeye; müdür (ita amiri)muhasebe
memuru veya müdür yardımcısı
(tahakkuk memuru)muhasebe
memuru, ikili müşterek imzaları ile yetkilidir. (Değişik:
20/02/200626086
s.R.G) “Bu yetkililerin imza sirküleri ita amirince onaylanarak ilgili banka
şubesine önceden verilir.”
Ödemeler, genellikle bankadan alacaklı kişi ya da kurum adına düzenlenecek çek, ödeme
veya gönderme emriyle yapılır. Hiçbir şekilde hamiline yazılı çek düzenlenemez. Ancak, 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile belirlenen
limitin 1/10 una kadar olan ödemeler, personele verilecek iş avansları ile yapılabilir.
Uygulanacak Muhasebe Sistemi
Madde 43(
Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) “Anaokullarının muhasebe uygula
malarında 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum
ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve
Usullerin hükümleri uygulanır.”
Her muhasebe kaydının tevsik edici (ispatlayıcı) bir belgeye dayanması ve malî sonuç
doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur.Kefalet
Madde 44Yürürlükten
Kaldırılmıştır. (Değişik: 20/02/200626086
s.R.G)
Döner Sermayeli Kurumlar
Madde 453423
sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim
Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamına giren uygulama sınıflarının malî ve
muhasebe işlemleri döner sermaye mevzuatı hükümlerine göre yürütülür.
Ancak, ihale ile ilgili işlemlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ KISIM
Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar
Defter, Dosya ve Formlar
Madde 46Okul
öncesi eğitim kurumlarında, kurumun özelliğine göre Ek8
de yazılı
defter, dosya ve formlar kullanılır.
Bütün defterlerin sayfalarının birleştiği yer okul mühürü ile mühürlenir. Defterlere ilk
sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfadan oluştuğu belirtilerek
onaylanır.
ALTINCI KISIM
Diğer Hükümler
Atatürk Köşesi
Madde 47Anaokullarında
eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun
bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak
şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir.
Denetim
Madde 48Okul
öncesi eğitim kurumlarının denetimi, 13/8/1999 tarihli ve 23785 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları
Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş
Yönergesi esaslarına göre bu Yönetmelik doğrultusunda yapılır.
Kılık Kıyafet
Madde 49Kurumlarda
görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer
personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılıkkıyafetlerde,
25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki
Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına uyulur.Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri
Madde 50Özel
gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların
yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul
merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir.
Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program
çerçevesinde yapılır.
Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dışı gezileri, çocukların annebabalarının
katılımı
ve valilik onayıyla düzenlenebilir.
Velilerin Etkinliklere Katılımları
Madde 51Veliler,
istekli olmaları durumunda okul yönetiminin hazırlayacağı program
doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler.
Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, okul yönetimi velilerin katılımlarını sağlar.
Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlgili İş ve İşlemler
Madde 52Özel
okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalışma saat ve
süreleri, kayıtkabul,
öğrenci kontenjanları, devamdevamsızlık,
okul ücretleri, sınıf mevcutları,
personelin seçimi, atanması ve benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumları
mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.
İlk Yardım Dolabıİlk
Yardım Çantası
Madde 53Okul
öncesi eğitim kurumlarında, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere
standartlara uygun olarak ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve
malzeme bulundurulur.
Dolapta doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ve reçete ile alınan ilâçlar
bulundurulamaz ve çocuklara kullandırılamaz.
Bahçe Düzenlemesi
Madde 54Okul
öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir
ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak
düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır.
Bu düzenleme yapılırken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları, ayrıca
çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasına özen
gösterilir.
Gözlem Gelişim
Dosyası
Madde 55Okul
öncesi eğitim kurumlarında çocukların gelişim, eğitim ve sağlık
durumları ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlemgelişim
dosyası tutulur.Öğrenci Dosyası
Madde 56Okul
öncesi eğitim kurumlarında, her çocuk için tutulan gözlemgelişim
dosyası bilgileri doğrultusunda bir öğrenci dosyası tutulur. Bu dosya çocuğun kayıt yaptırdığı
ilköğretim okulu tarafından istenir. Bu istek üzerine dosya ilgili ilköğretim okuluna gönderilir.
Binanın Kullanılması
Madde 57Anaokulu
binaları amacı dışında kullanılamaz. Hangi nedenle olursa olsun,
projede belirtilen kullanım alanlarında izinsiz değişiklik yapılamaz.
YEDİNCİ KISIM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 58Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı
Resmî Gazete' de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, ek ve değişikliği ile
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
“EK MADDE 1(
Değişik: 27/10/200726683
s.R.G) Personel ve fizikî imkânları
yeterli olan okul öncesi eğitim kurumlarında, velilerin istemeleri hâlinde çocukların
eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet
göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulabilir. Çocuk kulüplerinin çalışma usul ve esasları
Yönerge ile belirlenir.”
Yürürlük
Madde 59Maliye
Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60Bu
Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA BAŞVURU FORMU
ÇOCUĞUN :
AdıSoyadı:
Doğum Yer i ve Tar ihi :
Cinsiyeti :
Okula Başlama Tarihi :
Ev Adr esi ve Telefonu :
Kan Gr ubu :
Sağlık Kontr oller ini Yapan Hastahane
veya Doktor un Adı :
Nüfusa Kayıtlı olduğu Yer :
En Son İkâmetgâh Adr esi :
ANNE :
AdıSoyadı:
Doğum Tar ihi :
En Son Mezun Olduğu Okul :
Mesleği ve Açık İş Adresi :
Aylık Gelir i :
Çalışma Saatler i :
Ev Adr esi ve Telefonu :
SağÖlü:
ÖzÜvey:
BABA :
AdıSoyadı:
Doğum Tar ihi :
En Son Mezun Olduğu Okul :
Mesleği ve Açık İş Adresi :
Aylık Gelir i :
Çalışma Saatler i :
Ev Adr esi ve Telefonu :
SağÖlü:
ÖzÜvey:
Fotoğraf
BABA :
AdıSoyadı:
Doğum Tar ihi :
En Son Mezun Olduğu Okul :
Mesleği ve Açık İş Adresi :
Aylık Gelir i :
Çalışma Saatler i :
Ev Adr esi ve Telefonu :
Sağ-Ölü:
Öz-Üvey
AnneBaba
ayr ı ise çocuk kiminle yaşıyor ?
Anne Baba Anneanne Babaanne Diğer
KARDEŞLER
ADI DOĞUM TARİHİ ÖZÜVEY
EĞİTİM DURUMU
1234AİLEDE
BİRLİKTE YAŞAYAN DİĞER KİŞİLER
ADI YAKINLIK DERECESİ YAŞI EĞİTİM DURUMU
123ÇOCUKLA
İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
1Çocuk
kuruma gelmeden önce çocukla ilgilenen kişi ya da okul öncesi eğitim kurumları (Doğumdan
itibaren)
2Çocuğun
sağlık durumu
3Çocuğun
daha önce geçirdiği önemli hastalıklar
(Daha önce hastahanede yatmış mı?)
4Sürekli
kullanmak zorunda olduğu ilâç veya uyguladığı diyet var mı ?
5Alerjik
durumu var mı? Varsa belirtiniz:
Besin :
İlâç :
Diğer :
Müracaat Eden
Veli veya Vasi
Adı Soyadı/İmzası
KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ
ÇOCUĞUN NÜFUS CÜZDANINA GÖRE DURUMU
Soyadı
Adı
Baba Adı
FOTOĞRAF
Ana Adı
Doğum Yer i ve Tar ihi
NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLDUĞU YER
İl : Sır a No :
İlçe : Ver ildiği Yer :
Mah. veya Köyü : Kayıt No :
Cilt No : Ver iliş Tarihi :
Aile Sır a No : Cüzdan No :
OKULA GİRİŞ DURUMU
Gir iş Tarihi
Ailesi Yanından Evet ( ) Hayır ( )
Diğer Bir Okuldan Evet ( ) Hayır ( )
Yetiştir me Yur dundan Evet ( ) Hayır ( )
Diğer Yer den Evet ( ) Hayır ( )
OKULDAN AYRILIŞ DURUMU
Ayr ılış Tarihi
Ayr ılış Nedeni
Gittiği Yer /Okul
ACİL DURUMLARDA BAŞVURU FORMU
ÇOCUĞUN
Adı :
Soyadı :
ACİL DURUMLARDA BAŞVURULABİLECEK ADRES VE TELEFONLAR
ÇOCUĞUN ANNESİ AÇIKLAMALAR
Ev Adr esi : .......................................................................
...
Ev Telefonu: ...................................
İş Adr esi: ..........................................................................
...
İş Telefonu: ......................................
ÇOCUĞUN BABASI
Ev Adr esi: .......................................................................
...
Ev Telefonu: ....................................
İş Adr esi: .........................................................................
...
İş Telefonu: ......................................
ANNEBABA
DIŞINDA ARANILACAK ÜÇÜNCÜ ŞAHIS
Ev Adr esi: .......................................................................
...........................................................................................
........
Ev Telefonu: ....................................
İş Adr esi: .........................................................................
...
İş Telefonu: ......................................
ÇOCUĞUN OKULA GELİŞ VE DÖNÜŞ DURUMU
Aile: ................................................................................
Ser vis: ............................................................................
Diğer : .............................................................................
..........................................................................................
.......................
Fotoğraf
Fotoğraf
Fotoğraf
Fotoğraf
İNCELEME FORMU
ÇOCUKLA İLE İLGİLİ BİLGİLER :
Adı –Soyadı :
Doğum Tar ihi :
Cinsiyeti :
Ev Adr esi :
Bağlı Bulunduğu Muhtar lık :
Kiminle Birlikte Otur uyor :
ANNESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER :
AdıSoyadı
:
Öğrenim Dur umu :
Çalışıyor ise Kur umu :
Aylık Gelir i :
Sağ/Ölü :
Öz/Üvey :
Boşanmış veya Ayrı Yaşıyor :
BABASI İLE İLGİLİ BİLGİLER :
Adı –Soyadı :
Öğrenim Dur umu :
Çalışıyor ise Kur umu :
Aylık Gelir i :
Şehit :
Har p Malûlü veya gazi :
Sağ/Ölü :
Öz/üvey :
Boşanmış veya Ayr ı Yaşıyor :
KARDEŞLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER :
Kar deş Sayısı :
Erkek :
Kız :
Kar deşler den Çalışan Var mı? :
Var sa Kur umu ve Aylık Gelir i :
Kar deşler in Öğr enim Dur umlar ı :
İKAMET ETTİĞİ KONUT İLE İLGİLİ BİLGİLER :
Kir acı Ev Sahibi Müstakil Ev Apar tman Dairesi Gece Kondu Oda Sayısı
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
NOT: Bu
sayılanlar dışında veli ile ilgili özel bir dur um var sa belir tiniz.
Seçici
komisyon bu for mdaki bilgiler le ilgili yerinde inceleme yapar ak r apor düzenler.
Sözleşme Ör neği
İş bu sözleşme,..........................................................................................anaokulu müdürlüğü ile
...................................................................arasında aşağıdaki şartlarla imza edilmiştir.
1.....................................
il ücret komisyonu tarafından..........................eğitim yılı için belirlenen aylık
tam gün ücreti ............................................TL, yarım gün ücreti............................................. TL.dir.
2Veli
anaokulu ücretini her ayın 20’ sine kadar okula ait banka hesap numarasına yatırıp, dekontunu
okul yönetimine verir,
3Bağımsız
anaokullarında valilikçe belirlenen çalışma takvimine göre ilk
 
Üst