KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 3

  • Konbuyu başlatan Rose
  • Başlangıç tarihi
R

Rose

Guest
Quarter çeyrek; bölge, semt; askeri kışla
Quartet dörtlü
Raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
Rate oran
Readily Easily kolayca, seve seve
Readily isteyerek, gönülden
Recast yeniden çıkarmak, değiştirmek
Recent yakında olmuş
Recession gerileme, durgunluk, azalma
Reckless aldırışsız, kayıtsız
Reckon hesaplamak, tahmin etmek
Recover iyileşmek, yeniden elde etmek
Recruit üye yapmak; işe almak
Refrain from kendini tutma, sakınma
Refugee mülteci
Refute yalanlamak, çürütmek
Regarded as gibi görülmek, kabul edilmek
Region bölge
Rejection ret
Relent yumuşama, gevşeme, merhamete gelme
Relentless amansız; acımasız, merhametsiz
Reliance geven, itimat
Relief Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
Relieve hafiflemek, rahatlamak
Reluctant isteksiz, tereddütlü
Reluctantly gönülsüzce
Remark söz söyleme; fark etme
Remarkable dikkate, sözü edilmeye değer
Remove çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek
Renovation yenileme, tecdit, onarım
Represent temsil etme
Reprimand azar, paylama
Reprove azarlama, paylama
Reputation ün, itibar
Require gerektirmek; istemek
Reservation yer ayırtma; şart; ihtiyat
Resign istifa etmek, ayrılmak
Resignation istifa; kabullenme
Resonance tınlama
Respect saygı, hürmet
Restored onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
Restraint zaptetme, sınırlama, hakim olma
Restriction sınırlama
Resultant sonucunda ortaya çıkan
Reveal açığa çıkarma; ilhamla bildirme
Revere Loved saymak, saygı göstermek
Revise gözden geçirmek
Revive yeniden canlan-dır-mak
Reward ödül
Ridiculous Absurd, Gildings derecede saçma
Rim Edge kenar
Rival rakip
Rot çürüme, çürük ; zırva
Rub ovma, ovalama
Rugged zor, kaba, yontulmamış, pürüzlü
Rule out Reject
Runaway kaçak
Rush aceleyle koşmak, hücum etmek
Saucer çay, fincan tabağı
Scattered dağınık
Scheme plan, tasarı
Scholarly çok derin, bilgili, bilimsel
Scholarship burs; irfan, ilim
School board okul yönetimi
Scold azarlama, paylama
Scorch yakmak, kavurmak; acı sözlerle incitmek
Scratch tırmalamak, kazımak, kaşınmak
Sealed mühürlü
Seam dikiş yeri, bağlantı yeri
Seed tohum
Seek araştırmak, bulmaya çalışmak
Seize tutmak, yakalamak, zaptetmek
Select; seçmek, ayırım
Selfish bencil
Sensitive duyarlı
Separate ayırmak
Serene sakin; yüce
Severe acı, sert, şiddetli
Shade gölge
Shape şekil
Shareholder hissedar
Shattered mahvolmuş, bitmiş; yorgun
Shield Protect, kalkan; korumak
Shift vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi
Shipping gemiler; sipariş alıp gönderme
Shout bağırmak
Shrewd Clever, kurnaz, açık göz
Sinful günahkar
Sink dibe batmak
Skillful becerikli
Skip atlamak
Slope eğim
Sly sinsi
Smooth yumuşak
Sneer dudağını bükmek, küçümsemek
Soothe Comforted sakinleştirmek, rahatlatmak
Sophisticated karmaşık, girift,
Spectacle görülecek şey,
Sphere, Globe küre
Spokesperson sözcü
Sporadic Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)
Squeeze sıkmak, ezmek
Staff personel, çalışanlar kadrosu; kurmay
Statue heykel
Stature boy-pos; önem; kişilik
Stayed late Lingered, oyalanmak
Steady düzenli, sabit
Stem from -den ileri gelmek, doğmak, çıkmak
Step adım, basamak
Stern sert, müsamahasız
Stiff katı, sert, kıran kırana
Stingy cimri, eli sıkı
Stockholder hissedar
Straighten doğrultmak
Strain kendini zorlamak, gayret göstermek
Stray başıboş, Homeless
Stretch germek, esnetmek
Struggle çabalamak, mücadele etmek
Stubborn inatçı dik başlı
Subsidize Para vermek, desteklemek
Subtle ince, narin; zeka işi
Sufficient yeterli
Summary Özet
Superficial yüzeysel, üstünkörü
Superior daha üstün
Supplementary takviye, ek
Surgeon cerrah, operatör
Surmount üstesinden gelmek, alt etmek, yenmek
Surpass aşmak, üstün olmak
Survive hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
Susceptible to kolay etkilenen, dayanıksız, hassas
Suspicion şüphe, zan
Sustain devam ettirmek, korumak
Swell Grow şişmek, kabarmak; artmak, büyümek
Symptom Sign semptom, belirti
Synopsis Summary özet
Tackle çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;
Talent yetenek
Tax vergi
Tax-exempt vergiden muaf
Tear (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
Tempt ayartmak, yoldan çıkartmaya çalışmak
Testimony tanıklık, ifade
Thorough tam, dikkatli eksiz
Thoughtful düşünceli
Thrifty tutumlu, idareli
Throng Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
Tilted Crooked yatırmak, eğmek, ; meyil
Tiny küçük, ufacık
Top üst, zirve
Torn yırtık
Tower kule
Trace Indication iz, eser ; kopyasını çıkarmak, ipuçlarından olayı çözmek
Trail sürüklemek, gezdirmek; izlemek
Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
Tranquil serene sakin, huzurlu
Transaction iş görme
Treachery ihanet
Treatment muamele, davranış; tedavi
Treatment muamele, davranış; tedavi
Trial deneme; duruşma
Triumph zafer, başarı
Trivial abes; bayağı; cüzi
Trust güvenmek
Trust güvenmek, inanmak
Tunnel Underground passageway
Underestimate az/düşük olarak tahmin etmek
Underground metro; yer altı
Undermine baltalamak, çökertmek, temelini çürütmek
Underrate hafife almak, küçümsemek
Unhesitatingly tereddüt etmeden
Union birlik; sendika
Unique biricik; tek; eşsiz
Unpardonable affedilemez
Unpleasant nahoş ; tatsız
Unrehearsed provasız
Unrestrained denetimsiz, frenlenmemiş, serbest
Unwillingly istemeyerek
Unwillingness isteksizlik
Vacant boş, açık; dalgın
Vague müphem, belirsiz, şüpheli
Vanity Pride, kibir, kendini beğenmiş; abes şey, beyhudelik
Varied değişik, çeşitli; değişken
Vast çok geniş, engin, pek çok
Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
Victim kurban
Victory Triumph, zafer
Violent sert, şiddetli, zorlu
Vital hayati önemde
Voluntarily gönüllü olarak
Vote oy vermek
Vulnerable: saldırı veya tenkide açık / maruz olan
Wasteful savurgan, müsrif
Weakness: zayıflık; zaaf
Wealthy: zengin, varlıklı
Wheel: tekerlek
Whip: kamçı; kamçılamak
Wise: akıllı, akıllıca, mantıklı
Withdraw: çekmek, çekilmek, ayrılmak
Wither: solmak, soldurmak, sindirmek
Witness: Şahit
Worthwhile: yapmaya değer, -e değer
Wrinkle: buruşmak, kırışmak
Yield (to): kabul etmek, baş eğmek
 

ütopya

New Member
ÖgretmenForum Üye
Ynt: KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 3

sınavdan önce lazımdı aslında bana :) kelimeleri anlayamadığım için soruları da çözemedim :) ama teşekkürler tabi yine de
 
R

Rose

Guest
Ynt: KPDS ve YDS'de en çok kullanılan kelimeler ve anlamları 3

Rica ederim hocam. :)
 
Üst