Kadir Mısıroğlu'nun gençlere tavsiye ettiği 100 kitap

intibah

Site Yöneticisi
Sayfa Yöneticisi
Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu’nun İslamcı Gençliğin El Kitabı eserinde genç okuyuculara tavsiye ettiği birbirinden değerli 100 kitabı istifadenize sunuyoruz...

Kadir Mısıroğlu'nun önerdiği, gençlerin ilim ve irfan dünyasına katkıda bulunacak olan o 100 kitap:

Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır
Riyazüssâlihin (Hadis)
Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî
Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen
Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî
Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî
Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi
İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki
İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali
Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu
Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)
Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul
Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)
Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi
Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa
Hacı Murad – Tolstoy
Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub
Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet
Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu
Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu
Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu
Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu
Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu
Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu
Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu
Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu
Deccal Tabakta – Kemal Özer
İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi
İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil
Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu
Dinde Reformistler – Ali Eren
Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)
İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han
Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı
Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay
Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay
Yahudi – Lui Marşelko
Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan
Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır
İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu
A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi
Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş
Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş
İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş
İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu
Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken
İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban
Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke
İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek
İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranlı
Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin
Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)
Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar
Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan
Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu
Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci
İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr
Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman
Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil
Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk
Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön
Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra
Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi
Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)
Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver
Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin
Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani
Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç
Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil
Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe
Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille
İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu
Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun
Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu
İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki
İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim
Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal
Papalık – Bekir Zakir Çoban
ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî
Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları
Yengeç – Dr. Salzmann
İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail
Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya
Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk
İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy
Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî
Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî
İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan
Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî
Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu
Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş
Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî
Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz
Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar
İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar
İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu
Kaynak: İslamveihsan.com
 
Üst