Din kültürü 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavı

G

gd

Guest
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1) Peygamberimizin farz olan ibadetlerden ayrı olarak yaptığı, bizlere de yapmamızı öğütlediği iş ve davranışlara ne denir?
A) Sünnet B) Vacip C) Haram D) Farz

2) Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan girintili yere ne denir?
A) Kürsü B) Minber C) Mihrap D) Minare

3) Aşağıdakilerden hangisi salih amel ( güzel iş ) değildir?
A) Yoksullara yardım etmek B) Büyüklere saygılı olmak C) Kötü söz söylemek D) Çevreyi temiz tutmak

4) Dinimizde yapılan hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanma dilemeye ne denir?
A) Dua B) Günah C) Tövbe D) İbadet

5) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?
A) Namaz B) Oruç C) Zekât D) Kurban

6)Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine ne denir?
A) Zekât B) Hac C) Oruç D) Fitre

7) Günlük namazların sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A) Sabah – öğle – yatsı – ikindi - akşam B) Cuma – öğle – ikindi – akşam - yatsı
C) Sabah – öğle – ikindi – akşam – yatsı D) Vitr – sabah – öğle – ikindi - yatsı

İhlas suresinde “ Lem ___________ velem yuled ” ayetinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ehad B) Samed C) Yelid D) Küfüven

9) Bizler Allah’a niçin ibadet ederiz?
A) Anne-Babamızın hoşnutluğunu kazanalım diye. B) Sağlıklı bir yaşam sürdürelim diye.
C) Allah’ın bizlere sunduğu nimetlere teşekkür edelim diye. D) Çevreye kendimizi kabullendirelim diye

10) İnsanların yüce Allah’a yönelerek çeşitli isteklerde bulunmasına ne ad verilir?
A) Niyet B) Söz C) Dua D) Sevap

“ Allahuekber. Rabbena Atina __________________ haseneten ve _____________ ahıreti _____________ve gına azabennar.”

11) Yukarıdaki boşluklara Rabbena duasına uygun olarak hangi kelimeler gelmelidir?
A) atina – ve – fiddünya B) fiddünya – fil – haseneten C) fiddünya – atina – Rabbena D) fil – haseneten –

Atina 12) İbadetin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. B) Allah’a olan sevgi ve saygımızı ibadetlerle göstermiş oluruz.
C) İbadet eden insan kendini huzurlu ve mutlu hisseder. D) İbadetlerimizi gösteriş için de yapabiliriz.

13) Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanlardan olan camilerde yapılması uygun olmayan bir davranıştır?
A) Yüksek sesle konuşmak B) Camilerin çevresini temiz tutmak
C) Camiye temiz giysili olarak gelmek D) Camilerin içini temiz tutmak

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan aklı ve iradesinden dolayı yaptıklarından sorumludur. B) Evrende bir düzen olması Allah’ın varlığına bir delildir.
C) Allah’ın eşi, benzeri olsaydı daha iyi olurdu. D) Allah her şeyi işitir, bilir ve görür.

“Camide Cuma ve bayram namazlarında hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksekçe yere_____________denir.”
15) Yukarıdaki cümlede boş kısma ne gelmelidir?
A) Minare B) Minber C) Şadırvan D) Kubbe

16) Allah’ın yaptığımız her şeyi görmesi davranışlarımızı nasıl etkiler?
A) Allahın gördüğünü düşünerek yaptığımız davranışlara dikkat ederiz. B) Yalnız olduğumuz zaman dilediğimizi yaparız.
C) Arkadaşlarımızın arkasından rahatlıkla konuşabiliriz. D) Bize emanet edilen çantanın içine bakabiliriz.

17) Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
B) Tanıklık ederim ki Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C) Tanıklık ederim ki Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
D) Tanıklık ederim ki Allah’ın her şeye gücü yeter.

18) Hz Muhammed,”Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah’a dua ediyorsunuz.”demiştir. Sadece bu söz dikkate alındığında nasıl dua etmemiz gerekir?
A) Bağıra çağıra B) Samimi ve içten C) İnsanlara duyuracak bir biçimde D) Gösteriş yapa yapa
19) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin özelliği değildir?
A) Cömertlik B) Hoşgörülü olmak C) Yardımsever olmak D) Kıskançlık

“ Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammed’i doğuran annesi__________________ ,onu emzirecek bir kadın arıyordu. Sütanne bulunmuş ve Hz. Muhammed 0 -4 yaşları arasında sütannesi _______________ ‘nin yanında kalmıştı.”

20) Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi isimler yerleştirilmelidir.
A) Hatice – Ayşe B) Emine – Âmine C) Halime – Âmine D) Âmine – Halime

“ Hz. Muhammed 4 – 6 yaşları arasında annesinin yanında kalmıştır. Annesi, ______________ köyünde vefat edince 6 – 8 yaşları arasında dedesi _________________________ ‘in yanında kalmıştır. 8 yaşında iken dedesi de vefat edince onu amcası ______________________ himayesi altına almış ve onun yanında ticari seferlere katılmıştır. “

21) Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.
A) Mekke – Abdulmuttalip - Ebu Talib B) Medine - Abdullah - Ebu Talib
C) Ebva - Abdulmuttalip - Hamza D) Şam - Abdulmuttalip - Ebu Talip

22) Camilerin bahçesinde abdest alınan yere ne denir?
A) Minare B) Şerefe C) Şadırvan D) Mahfil

23) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesini, herkesin inanç ve ibadetlerinde özgür olmasını öngören anlayışa ne denir?
A) Cumhuriyet B) Laiklik C) Hürriyet D) Devletçilik

“Defterindeki cami resmine bakan Elif; caminin üst kısmındaki yuvarlak kısım______________caminin yanında uzun ve sivri yapı_____________ ve bu yapı üzerinde evlerdeki balkona benzeyen çıkıntılı yere _____________denir diye yazmıştı.”

24) Yukarıdaki boşluklar nasıl tamamlanmalıdır?
A) Minare—Şerefe—Kubbe B) Şerefe—Minare—Kubbe C)Kubbe—Şerefe—Minare D) Kubbe—Minare—Şerefe

25) Müslümanların toplu halde namaz kıldıkları büyük yapılara ne ad verilir?
A) Kilise B) Medrese C) Cami D) Sinagog


Alıntı:DKAB Platformu -İzzet EKER
 
Üst