Bilgisayar Terimleri Sözlüğü

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
A

Address

Address: adres
Address bus : adres yolu

Alias

Alias : takma ad

Append

to append : ekleme, sonuna ekleme

Applet

Applet : ?

Application

Application : Uygulama

Archive

to archive: arşivlemek

Array

Array: dizi

Attribute

Attribute: özellik
file attribute: dosya özelliği

Author (kılavuz sayfası)

Author : yazar

Audit

Audit : Araştırmak , belgelemek

Availability

Availability (kılavuz sayfası): adresB

Background

Background: arkaplan

Backup

Backup : yedek
to backup : yedeklemek

Batch

Batch : ?

Binary

Binary : derlenmiş, koşturulabilir dosya
binary system : ikilik düzen
binary file : ikili dosya

Block

Block : blok , vbek

Boot

Boot : açılış
to boot : açılmak
bootdisk : açılış disketi
booting process : açılış süreci
boot prompt : açılış istemi
booting device : açılış aygıtı
Master Boot Record MBR : Temel açılış kaydı
to reboot : yeniden açılmak

Bridge

Bridge : Köprü
Bridging : Köprüleme

Buffer

Buffer : tampon
buffer cache : tampon bellek (??)
to buffer : tamponlamak

Bug

Bug : hata
buggy : hatalı
to debug : hata ayıklamak
debugger : hata ayıklayıcı

Bus

Bus : yol
Data Bus : Veriyolu

C

Cache
Cache: ?
cache memory :
Calculate
to calculate : hesaplamak
Ceveat
ceveat : sakınca
Checksum
Checksum : ?
Chip
Chip : Yonga
Client
Client : istemci
client server applications : istemci sunucu uygulamaları

Code
Code : kod
to code : kodlamak

Command
Command : komut
command line : komut satırı
command prompt : komut istemi

Communication
Communication: haberleşme
to communicate: haberleşmek

Compress
to compress : sıkıştırmak

Computer
Computer : bilgisayar

Configure
to configure : yapılandırmak
configuration : yapılandırma

Console
Console : Konsol
Constant
Constant : Sabit
Control
Control : denetim
to kontrol : denetlemek
micro-controller : mikro deneteleyici

Copy
to copy : kopyalamak
Copyright : kopyalama izni

Crash
to crash : çakılmak

Current
Current version : güncel sürüm
Currently : şu anda
Current directory : bulunulan dizin

Cylinder

Cylinder : Silindir


D

Daemon
Daemon : ?

Deadlock
Deadlock : kilit, olumcul kilit, kordugum

Decode
to decode: kod çözmek
decoder : kod çözücü

Debug
to debug: hata ayıklamak
debugger: hata ayıklayıcı

Default
Default : öntanımlı
Defragment
Defragment : Parçaları birleştirmek(?)
Describe
to describe : tanımlamak
description : tanım

Device
Device : aygıt
device driver: aygıt sürücüsü
character device : karakter (tabanlı) aygıt
block device : blok (tabanlı) aygıt

Develop
to develop : geliştirmek
Development : gelişme
Developer : geliştiren

Dialup
Dialup : aramak, modemle yapılan arama

Directory
Directory : Dizin
home directory : Kullanıcı (başlangıç) dizini
parent directory : (bir) üst dizin
root directory : Başlangıç dizini, kok dizin
working directory : Çalışma dizini

Display
Display :
Distribute
to distribute : dağıtmak
distribution : dağıtım
Document
Document : belge
to documentate : belgelemek

Domain
Domain : Alan
Fully Qualified Domain Name:

Driver
to drive : sürmek

Dumb
Dumb : yeteneksiz, aptal

Dynamic
Dynamic : dinamik , devingen
dynamically linked : dinamik olarak bağlanmışE

Edit
to edit : düzenlemek
editor : düzenleyici
text editor : metin düzenleyici

Email
Email : e-posta, e-ileti

Environment
Environment : Çevre
environmental variable : çevre değişkeni

Error
Error : hata

Escape
Escape : ?
to escape : kaçmak
escaped characters: ?

Execute
to execute : çalıştırmak
exec : çalıştırmak
executable : çalıştırılabilirF

Feed
Feed : besleme
feedback : geribesleme
news feed : ?

File
File : dosya
to file : dosyalamak
file access : dosya erişimi
file access permissions : dosya erişim izinleri (hakları)
file attribute : dosya özelliği
file descriptor : dosya belirteci
file size : dosya boyu
file system : dosyalama sistemi
regular file : sıradan dosya
text file : metin dosyası

Firewall
Firewall : Guvenlik duvarı

Flag
Flag : bayrak
Flame
Flame :
Floppy
Floppy : floppy

Font
Font : Yazıtipi
Foreground

Foreground : önplan
Forward
Forward : ileri
to forward : ilerletmek

Frame
Frame : çerçeve
frame relay : çerçeve iletimiG

Gateway
Gateway : gateway


H

Hack
Hack :
to hack :
hacker :

Hang
to hang : takılmak

Handshake
Handshake : el sıkışma

Hard disk
Hard disk : sabit disk
Hard link
Hard link : sabit bağlantı
Hardware
Hardware : donanım
Head

(disk) Head : (disk) kafa(sı)

Home

Home : ev
home directory : kullanıcı dizini
home page : kullanıcı ev sayfası

Host

Host : makine
hostname : makine adı
host adapter: ?

HUB

HUB :

I

Image
Image : görüntü
Interprocess Commununication
Interprocess Communication : süreçler iletişimi
Interrupt
interrupt : kesme
to interrupt : kesmek
non maskable interrupt NMI: maskelenemez kesme
interrupt handler : kesme denetleyici / kotarıcı


J

Job
Job : görev
job control : görev denetimi

Jumper

Jumper :


K

Kernel
Kernel: Çekirdek
kernel module : Çekirdek modülü
to compile kernel: çekirdek derlemek

Key
Key : anahtar
keyboard : klavye, tuş takımı
keyboard map : klavye dizilimi
keyword: anahtar kelime


L

Library
Library : kütüphane, arşiv, kitaplık
library call : kütüphane çağrısı

Link
Link : bağlaç
linked list : bağlaçli liste
single linked list : tekil baglacli liste
double/dual linked list : cift baglacli liste
statically linked : duragan baglanmis (?)
Link : bağlantı
to link: bağlamak
hard link: sabit bağlantı
soft link:

Lock
to lock : kilitlemek
to lock the screen : ekranı kilitlemek
lock file : kilit dosyası

Log
Log : kayıt
to log : kayıt tutmak
logfile : kayıt dosyası, kayıtlar

Logical
Logical : mantıksal
Logical partition : mantıksal disk bölümü

Login
Login : ?
to login : Giriş
login failure: Giriş hatası
login name : Kullanıcı adı
login prompt : istemi

Lookup
Lookup : Bakma, arama


M

Mail
Mail : mektup, posta
mailer :

Mantain
Mantain :
mantainer :

Manual
Manual : Kılavuz
man page : kılavuz sayfası

Map
Map :
keymap, keyboard map : Klavye haritasi, klavye dağılımı
to map : haritalamak

Mask
Mask : maske
to mask: maskelemek
umask, user mask: kullanıcı maskesi

Match
to match : eşlemek
matching : eşlenik

Mirror
Mirror : yansı
to mirror (software) : (yazılımın) yansısını almak, bulundurmak

Mount
to mount : bağlamak
to unmount : ayırmak


N

Name : İsim

Net
Net : ağ
network : (bilgisayar) ağ(ı)
network services: ağ hizmetleri, ağ sunumları
network server: ağ sunucusu
netmask:

News
News : haber
Newsgroup : haber grubu, haber öbeği
newsfeed :

O

Offset
Offset : ofset

Option : seçenek

P

Page
Page: sayfa

Parse
Parse: Ayırmak, analiz etmek (?)

Part
Part: Bölüm
to part: bölmek
partition: disk bölümü
partition table: disk bölümlendirme tablosu
to partition : bölümlendirmek
to repartition : yeniden bölümlendirmek

Password
Password: parola

Patch
Patch: yama
to apply a patch: yamamak, yama uygulamak

Path
Path : yol
absolute path (of a file): dosyanın tüm yolu
relative path (of a file): dosyanın yolu

Permission
Permission: izin
file access permissions: dosya erişim izinleri

Pipe
Pipe:
pipeline: işhattı (İ.T.Ü, mikroişlemci dersinde)
pipelined:
to create a pipe:

Port
to port : uyarlamak

Primary
Primary: temel

Process
Process: süreç
Processor: işlemci
to Process: işlemek
processing speed: işlem hızı
process ID : gorev kimligi

Procedure
Procedure: yordam

Program
Program : program
programmer: program yazarı
programmable: programlanabilen
to program: programlamak

Prompt
Prompt : istem
boot prompt: açılış istemi
command prompt: komut istemi


Q

Quota
Quota : kota
user quota: kullanıcı kotası

Query
Query: sorgu
to query: sorgulamak

Queue
Queue : kuyruk
to queue : kuyruğa sokmak, girmek, alınmak

R

Real
Real : gerçek
realtime : gerçek zaman

Reboot
to reboot : yeniden açmak

Reset
Reset :
Resolve
Resolve : çözümlemek
Route
Route : yönelim, yönlenme, yön, yol
router : yönlendirici
routed : yönlendirilmiş

Run
to run : koşturmak
run-time : koşturma anında

S

Schedule
Schedule : Takvim, liste

Script
Script : betik
Scroll
Scroll : Kaydırma
scroll bars : Kaydırma çubuğu

Secondary
Secondary : İkincil

Sector
Sector : sektör

Sequence
Sequence :
sequential : ardışıl

Server
Server : sunucu
service : sunum, hizmet

Setup
Setup :

Shell
Shell : kabuk
shell layer : kabuk katmanı

Spawn
Spawn :

Software
Software : yazılım

Sort
to sort : sıralamak

Socket

Socket : ?

Source

Source : kaynak
to source (a shell file) : ?
source code : kaynak kodu
source file : kaynak dosyası
source route : kaynaktan yönlendirme

Spool
Spool : Havuz

Stable
Stable : kararlı, güvenilir

Standart
Standart : standart
to standardize : standartlaştırmak
standart in STDIN : standart girdi
standart out STDOUT : standart çıktı
standart error STDERR : standart hata

Static
Static : devingen, statik

Super
Super : süper
super user : yetkili kullanıcı
superblock : süperblok

Swap
Swap : takas
swap space : takas alanı
swap partition : takas
swap file : takas dosyası
Switch
Switch : Anahtar
Switching : Anahtarlama


Synchron

Synchron : eşzaman
synchronous : eşzamanlı
asynchronous : zaman uyumsuz (bts)

Synopsis
Synopsis : kullanım

System
System : sistem


T

Time
Time : Zaman
timer : Zamanlayıcı, zaman sayacı
timeout : ?
timestamp : Tarih , tarihlendirmem

Text
Text : Metin
text editor : metin düzenleyici

Toggle
Toggle : Düğüm (?)

Track
Track : İz

Tunnel
Tunnel : Tünel
Tunnneling : Tünelleme

Type
Type : tip
to type : yazmak, klavyeden girmek
typo : yazım hatası

U

Upgrade
to upgrade : güncellemek

User
User : kullanıcı
User id : kullanici numarasi
Effective user id : etkin kullanici numarasi
Real user id : gercek kullanici numarasi

Umount
to umount : ayırmak

V

Variable
Variable : değişken

Verify
Verify : doğrulamak

Version
Version : sürüm

W

Widget
Widget :

Write
to write : yazmak

Window Manager
Window Manager : Pencere denetleyici

X
Y
Z
 
Üst