Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı

öyküm_benim

New Member
ÖgretmenForum Üye
Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21 Mart 1994 tarih ve 21881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Hükümler
Kayıt ve Kayıt Yenileme
Sınav Esasları ve Değerlendirme
Öğretim Süresi, Muafiyet ve Geçiş
Lisans, Önlisans Diploması ve Öğrenim Belgesi
Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Genel Hükümler
Dayanak
Madde1. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 44'üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam
Madde2. Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde uygulanacak ilkeleri belirlemektir. Bu Yönetmelik, açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerdeki tüm bölüm ve programları kapsar.

Öğretim Esasları
Madde3. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde eğitim-öğretim ve dersler yıl esasına dayalı olarak, aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütü lür.

a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde derslere devam zorunluluğu yoktur.

b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak, bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. Üç ve daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

c) Birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye dördüncü sınıftan ders verilmez.


Madde4. Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojisiyle hazırlanmış basılı ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Fakülte yönetim kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan bölge ve zamanlarda Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri (yüzyüze öğretim) düzenlenir.

Madde5. Okutulacak dersler, staj ve uygulama çalışmaları fakülte kurulunca belirlenir, Üniversite Senatosu tarafından onaylanır. Öğrenciler, staj ve uygulama konulması halinde bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.

Kayıt ve Kayıt Yenileme
Kayıt
Madde6. Kayıt için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

Madde7. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kaydolabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

a) Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinden mezun olmak.

b) Yükseköğretime giriş sınavları sonunda fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için dekanlıkça öngörülen belgeleri sağlayıp, koşulları yerine getirmek.

d) Yasa, Yönetmelik ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen harç ve bedelleri ödemiş olmak.


Kayıt Hakkının Kaybedilmesi
Madde8.

a) 6'ncı ve 7'nci maddede belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

b) Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek, bu sisteme göre öğretim yapan fakültelere yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önceki kayıtları silinerek, yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.
Kayıt Yenileme
Madde9. Kayıt yenileme için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıt yenilemede istenecek belgeler ve kayıt yenileme koşulları; ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

Madde10. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam edebilmek için her öğretim yılı başında 9'ncu maddedeki esaslara uygun olarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim yılında mutlaka kayıtlarını yenilemeleri gerekir.İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinerek ilişkileri kesilir.

Sınav Esasları ve Değerlendirme
Sınav Esasları
Madde11. Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının tarihleri, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.


a) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınavlara giremezler.

b) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi'nde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesi'nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

c) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına dayanılarak Dekan tarafından geçersiz sayılır. Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildirler. Sınavların değerlendirilmesinde bireysel, ikili ve toplu kopya yapılıp yapılmadığını bilgi-işlem yöntemleriyle inceletme yetkisi Dekan'a aittir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların dağılımları, bilgi-işlem yöntemleriyle incelendikten sonra edinilen bulgular, Dekan tarafından değerlendirilerek; bireysel, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya çektiği belirlenen öğrencilerin o oturumdaki sınavlarının bir kısmı veya tümü geçersiz sayılabilir.

d) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terkeden, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Dekan tarafından geçersiz sayılabilir.

e) Görevlendirilen il sınav gözlemcileri tarafından, bir salonda sınavın sınav kurallarına uygun biçimde yapılmadığı veya toplu kopya girişiminde bulunulduğu raporla bildirildiği takdirde, bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavı Dekan tarafından geçersiz sayılır.

f) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz.

g) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin sınavlarında uygulanacak kurallar, sınavlarda öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilirler.


Madde12. 11'nci maddede belirtilen nedenlerden dolayı sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler.

Madde13. Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Ancak, ara sınavına katılamayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.Yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.

Madde14. Milli ve Dini Bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

Değerlendirme
Madde 15 Sınavlarda değerlendirme yüz (100) tam not üzerinden yapılır. Her ders için başarı notu; ara sınavı notunun % 30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70'i toplanarak bulunur.Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre bulunan başarı notunun en az elli (50) olması gerekir. Başarı notu küsürlü çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi-işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiç bir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez. Sınav evrakı iki yıl saklanır.

Öğretim Süresi, Muafiyet ve Geçiş
Öğretim Süresi
Madde 16 Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmak kaydıyla 2547 sayılı Yasa'nın değişik 44'ncü maddesindeki sürelerle kısıtlı değildirler.

Muafiyet
Madde17.

a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencileri, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanımaz.

b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, yeniden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek, kayıtlı olduğu bölüm ve programdan, başka bir bölüm ve programa yerleştirilenler, önceki kaydını silmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.Geçiş
Madde18.

a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.

b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.Lisans Diploması, Önlisans Diploması ve Öğrenim Belgesi
Madde19.

a) Açıköğretim sistemine göre lisans öğretimi yapan fakültelerde, dört yıllık lisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait T.C. ANADOLU ÜNIVERSİTESİ LİSANS DİPLOMASI verilir.

b) Açıköğretim sistemine göre önlisans öğretimi yapan fakültelerde iki yıllık önlisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait T.C. ANADOLU ÜNIVERSİTESİ ÖNLİSANS DİPLOMASI verilir.

c) Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde "İkinci Nüsha(Duplikata)" ibaresi yer alır.Diploma Derecesinin Hesaplanması
Madde20. Öğrencinin, öğrenim süresi içinde aldığı başarı notlarının toplamı, aldığı ders sayısına bölünerek mezuniyet notu saptanır. Mezuniyet notunun ifade ettiği başarı derecesi, fakülte yönetim kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir. Mezuniyet notları, diplomaya yazılmaz. Diploma ile birlikte her mezuna ayrı bir not durum belgesi verilir.

Madde21. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülte mezunları için düzenlenen Lisans, Önlisans Diploması ile diplomasını kaybedenlere verilen Öğrenim Belgesi'ne fotograf yapıştırılmaz.

Madde22. Yatay, dikey geçiş ve diğer nedenlerle fakülteye kaydolan öğrencilerin, başarı ve mezuniyet notunun belirlenmesinde; önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu notlar, şu esaslar dikkate alınarak değerlendirilir: Pekiyi (A) 95; İyi (B) 78; Orta (C) 60.

Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Madde23. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili fakülte yönetim kurulu kararları uygulanır.

Kaldırılan Hükümler
Madde24. 29 Mart 1989 tarih ve 20123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde25. Bu Yönetmelik hükümleri 18 Ağustos 1993 tarihinden itibaren geçerli olarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde26. Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
http://www.oolp.anadolu.edu.tr/S01_02.htm
 
Üst