2007-2008 Sosyal bilgiler sene başı zümresi

Rabia

New Member
ÖgretmenForum Üye
2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Ahmet Nuri Özsoy İlköğretim Okulu I. Dönem Sosyal Bilgiler, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı
Toplantı Tarihi:10.09.2007
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Karar No:1
Toplantıya Katılanlar: Erkan İSANMAZ, Şükran ŞAKRU Seher URGANCIOĞLU Mahmut AL


GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. Önceki yılın zümre kararlarının incelenmesi
3. Türk Milli Eğitiminin Amaçlarının okunması ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişikliklerin incelenmesi.
4. Ders müfredatlarının incelenmesi
5. Çalışma takviminin incelenmesi
6. Atatürkçülük ile ilgili konuların incelenmesi
7. Yıllık ve günlük planların hazırlanması
8. Derslerin işlenmesinde uygulanacak yöntem ve teknikler
9. Ders araç ve gereçlerinin durumunun incelenmesi
10. Yazılı ve sözlü sınavları
11. Proje ve Performans konularının tespiti
12. Dilek, temenniler ve kapanış


ALINAN KARARLAR
1. Okul müdür başyardımcısı Mahmut AL 2007–2008 Eğitim Öğretim yılının milletimize ve tüm eğitim camiasına başarılar getirmesi temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü. Sosyal Bilgiler Zümre başkanı olarak Seher Urgancıoğlu seçildi.

2. Müdür yardımcımız Mahmut AL açılış konuşmasında ‘Arkadaşlar, yeni öğretim yılınız hayırlı ve uğurlu olsun. Önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarda daha gayretli ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden de faydalanarak daha mükemmel çalışmalarda bulunacağımızı düşünüyorum. Bu sebeple çalışmalarınızda başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum.’dedi.
Önceki yılın zümre kararları incelenerek, bu kararların uygulandığı görüldü.

3. Türk milli eğitiminin amaçları 1739 sayılı tebliğler dergisin Erkan İSANMAZ tarafından okundu. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilmesi kararı alındı.
İlköğretim kurumları yönetmeliğinde 20.08.2007 tarihinde yapılan değişiklikler ve TTKB nin 22/08/2007 tarih ve 144 sayılı İlköğretim Sosyal Bilgiler (6 ve7. Sınıflar)Dersi Öğretim Programının 7. Sınıfına ait kısmında yaptığı değişiklikler incelendi. Yapılan değişiklikler ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

4. Ders müfredatıyla ilgili yerler (2090 sayılı tebliğler dergisinden T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, 2490 sayılı tebliğler dergisinden Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 2504 sayıl tebliğler dergisinden Atatürkçülük konuları 2509 sayılı tebliğler dergisinden Ermeni Sorunu ) tebliğler dergisinden okunarak incelendi. Derslerin özel amaçları incelenerek bu amaçlara göre öğrencilerin yetiştirilmesine azami gayret gösterilmesine karar verildi.
6.ve 7 Sosyal Bilgiler müfredatı incelendi. 2588 sayılı tebliğler dergisindeki değişikliklerde İncelenerek kazanımlara, etkinliklere ve ara disiplinlere itina gösterilmesine karar verildi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seher Urgancıoğlu, 2006-2007 öğretim yılında uygulamaya başlanan Sosyal Bilgiler müfredat programının temelinin öğrenci merkezli eğitim olduğunu belirtti. Temel prensibin ise etkinlik temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi olduğu vurgulandı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran Şakru yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programının vizyonunu şu şekilde açıkladı : 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış,sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.

5. 2007–2008 Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Yıllık ve günlük planların çalışma takvimine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

6. Yıllık planların hazırlanarak zorunlu olan Atatürkçülükle ilgili konuların 2104, 2212, 2457, 2487 ve en son çıkan 2504 sayılı tebliğler dergisine uygun olmasına karar verildi.

7. Müdür yardımcısı Mahmut Al “Günlük plan yıllık planın açılımıdır. Öğretmen arkadaşlar günlük planlarını zamanında hazırlar ve ders içinde yapacakları faaliyetleri plana yazarlarsa ders esnasında hiç sıkıntı çekmeyeceklerdir Aynı zamanda derse hazırlıklı girdiğimizin göstergesi olarak günlük planlarımızı zamanında yapmalıyız” dedi
2551 sayılı tebliğler dergisine uygun şekilde yıllık planların yapılmasına, ders müfredatlarının haftalara göre eşit dağılımının sağlanması ve ilgili tebliğler dergisindeki dağılımının esas alınması yazılı yoklama ve Atatürkçülükle ilgili konuların davranışları yıllık planlarda gösterilip yıllık planlara göre 8.sınıf Vatandaşlık ve İnkılap Tarihi derslerinde günlük planların 2551 sayılı tebliğler dergisine uygun şekilde yapılıp uygulanmasına karar verildi..
6. ve 7. Sınıf Sosyal bilgiler dersi için ise kılavuz kitaba uyulmasına, kılavuz kitaplarındaki etkinliklerin dışında da başka etkinliklerin uygulanabileceğine karar verildi.

8. Sosyal Bilgiler öğretmeni Erkan İSANMAZ kılavuz kitaplarındaki etkinliklerden uygun olanların seçilip uygulanması ve kendimizin de etkinlikler hazırlayarak öğrenciyi daha aktif hale getirilmesinin gerektiğini söyledi. Konuların işlenişinde sadece anlatım ve soru-cevap teknikleriyle yetinmeyip, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan , onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere de başvurulması gerektiğini söyledi..
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seher Urgancıoğlu yeni müfredatın öğrenci merkezli bir eğitim sistemi getirdiğini, yaptırılacak etkinliklerle öğrencilerin derse aktif olarak katılacağını derslerimizi daha öğretici hale getirmek için video, slâyt, multimedya, kartpostal gibi görsel imkânlardan da faydalanmalıyız. Derslerimizde konularımızla ilgili dilsiz haritalar, CD-ROM’lar kullandığımız takdirde derslerimizin daha verimli geçeceğini düşünüyorum” dedi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran Şakru özellikle Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi’nde, yeri geldiğinde tartışmalara,dramalara yer verilerek,öğrencilerin daha aktif kılınması ve böylece derslere katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.
Ayrıca özellikle 7 ve 8. sınıflarda öğrencilerin test tekniğine alışması ve öğrenilenlerin daha geniş değerlendirilmesinin yapılabilmesi için; mümkün olduğu kadar ders sonu değerlendirmelerinde teste yer verilmesine karar verildi

9. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seher Urgancıoğlu, dersin konusuna göre ders araçlarının kullanılmasının, ders araç ve gereçlerinden bütün öğrencilerin yararlanmasının önemi üzerinde durdu. Okulda bulunan araç gereçlerin ( harita, ansiklopedi, tepegöz, asetat, model küre, atlas, bilgisayar, projeksiyon ) konuların özelliklerine göre kullanılabileceğini ilave etti
Şükran Şakru 2487 sayılı tebliğler dergisinden ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek araç ve gereçlerin neler olduğunu okudu. Elimizde bulunmayan araç ve gereçlerin en kısa zamanda temin edilmesinin zorunluluğu üzerinde durdu.

10. 20/08/2007 tarihinde değişen İlköğretim yönetmeliğinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili maddeleri ( Madde 6-12) incelendi. Yönetmeliğe göre sözlü sınavlar için ders saati ayrılmayacağı, öğrencilerin ders durumuna göre ders içi performans notu verileceğini ve her öğrenciye bir dönemde en az bir tane performans ödevi verilmesi müdür yardımcısı Mahmut Al tarafından belirtildi.
Yazılı sınavlarında en az ikİ yazılı yapılmasına, sınav tarihlerinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına ve bir sınıfa günde ikiden fazla sınav yapılmamasına, dönemin son sınavının ortak sınav şeklinde yapılmasına, sınavların klasik sınav, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalı olmak üzere dersin amacına göre tespit edilmesine, test sınavlarının soru sayısının 20 olmasına ve sınav sonuçlarının 10 gün içinde öğrencilere duyurulmasına ve hatalarının gösterilmesine karar verildi.
Ayrıca yazılı tarihlerinin Yıllık planlarda belirtilmesine ancak müfredata göre bir hafta geç veya erken yapılabilmesine karar verildi

11. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Yapılan değişiklikler Seher Urgancıoğlu tarafından okundu.
Buna göre “. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje, her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar. Projeler ve performans ödevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir”
Proje konularının öğretmen tarafından önceden hazırlanabileceği yada öğrencilerin istedikleri bir konuda proje hazırlamaları uygun görüldü. Proje ödevleri Kasım ayının ilk haftası verilecek ve Nisan ayının ilk haftasından itibaren sunulacak. Konular 6-7-8. sınıflar için aşağıda belirtilmiştir. Öğrenciler hazırladıkları çalışmayı sınıfta aktaracaklardır. Ayrıca belirtilen konuların dışında da öğretmen tarafından proje ödevi konusu belirlenip öğrencilere verilebilecektir. Proje ödevlerinin değerlendirilmesi aşamasında öğretmen tarafından proje ile ilgili dereceli puanlama anahtarı (rubric) yapılacaktır. Ancak 6.ve 7. Sosyal Bilgiler Öğretmen Klavuz Kitabından verilen proje ödevlerinin değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarı kullanılabilecektir. Ayrıca proje yönergesi ve proje izleme formlarının kullanılmasının da yararlı olacağı ifade edildi.

PROJE ÖDEVİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
• Yazılı belge veya CD bilgisayarda sunu olarak hazırlanabilir.Eğer Sunum olarak yapılacaksa görsel öğelere ağırlık verilmelidir.
• Konunun içeriğine göre çalışmalar rapor halinde hazırlanmalıdır.
• Tablo grafik ve fotoğraflardan faydalanılmalıdır.
• Proje ödevleri konunun uygunluğuna göre maket olarak sunulabilir.
• Dergi,ansiklopedi,Internet ,kütüphane,yetkili ve uzman kişiler vb.çeşitli kaynaklardan araştırma yapılmalıdır.Hazırlanan proje ile ilgili başvurulan kaynaklar ayrıca belirtilmelidir.

Zümre öğretmeni Seher Urgancıoğlu kılavuz kitaptan performans ödevi verilebilecek konuları okudu ve çalışma kitaplarında performans ödev konularının yer aldığını söyledi.

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 8. Sınıf Konuları
A) Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri araştırınız.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini inceleyerek değerlendiriniz.
C) Çocuk Hakları Sözleşmesini inceleyerek değerlendiriniz.
D) İnsan Haklarını korumak için kurulmuş uluslar arası kuruluşları araştırınız
E) İnsan Haklarını korumak için kurulmuş ulusal kuruluşları araştırınız
F) İl Yönetim Yapısını inceleyiniz. ( Kuruluşların faaliyetleri ve çalışmaları)
G) Genel Yönetimin (Ankara) incelenmesi(Merkezi Yönetim)

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Konuları
A) Milli Mücadelede Denizli’nin Yeri ve Ahmet Hulusi Efendi hakkında bilgi
Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çiziniz
C) Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz
D) Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo çiziniz
E) I. Balkan savaşı ve II. Balkan Savaşının haritasını çiziniz.
F) M. Kemal’in Kurtuluş Savaşında Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çiziniz
G) Ermeni Meselesini araştırınız.
H) TBMM.ye karşı çıkan isyanların haritasını ve tablosunu çiziniz
İ) Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız
J) Kurtuluş Savaşı dönemi ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız
K) Atatürk’ün Kişisel özellikleri ile ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız
L) I. Dünya savaşı ile ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız
M) İnkılap Tarihini içeren okul gazetesi hazırlayınız.12. Zümre Başkanı Seher Urgancıoğlu 2007–2008 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi
Erkan İSANMAZ Şükran ŞAKRU Seher URGANCIOĞLU Mahmut AL
Sosyal Bil. Öğretmeni Sosyal Bil. Öğretmeni Sosyal Bil. Öğretmeni Müdür Baş Yardımcısı

ALINTI
 
Üst