2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
DİLENCİ
Yolumun üzerinde her sabah rastladığım bir dilenci var. Bu zeki çehreli adam, yoklama defteri imzalamaya mahkum, bir kalem efendisi düzeniyle, her gün, tam saat altıyı kırk geçe köşesine gelir ve tam saat ona kadar da tek söz söylemeksizin, sırf gözlerinin derin üzüntüsü ve edasının sessiz anlatımıyla gelip geçenlerin merhametini avlar. Merhametlerin, birer şaşkın güvercin telaşıyla, bu becerikli, usta avcının kurduğu tuzağa düşmek için nasıl kanat çırptıklarını görmek, benim her sabahki eğlencemdi.
Sabır, tahammül, düzen gibi yaratılış erdemlerinin en zor olanlarıyla donatılmış ve aynı zamanda ustalıklı bir sessizliğin boş bir güzel söze tercih edildiğini bilecek kadar zevk ve anlayış sahibi olan bu adamın, daha çetin sahalarda, daha kazançlı avlar peşinde koşması mümkün iken, bir dilenci kisvesi altında gelip geçenlere el uzatmaya razı oluşunu büsbütün budalaca bir iş olarak değerlendirmedim.
Bu adam haklıydı.
Hayatın, zevk kaynağı olarak, kuvveti ve insanın yaşama konusundaki gücü oranında, fakirin hali yamandır. İşte bunun içindir ki New York veya Londra gecelerinde, kuru bir kemik parçasını, açlıktan gözü dönmüş köpeklerin ağzından kapmaya gereksinim duyan korkunç hayat düşkünlerine verilen fakir ismi, Hindistan’ın Ganj nehri kenarında, yarı kutsal bir payenin unvanıdır. Fakire merhamet, mutluluk ve felaketleri görülmez kuvvetlerin keyfine bağlı ve bununla birlikte zenginlikten fakirliğe düşmek tehlikesi yaşayanların bilinmezlerden bir çeşit yardım dilenmesidir. Bu gibilerin dilenci avucuna sıkıştırdıkları her sadaka, yarın istemekten korktukları her sadakanın sermayesi gibidir sanki.
Her sabah sessiz bir trajedi çehresiyle karşıma çıkan dilenci, şüphesiz, hesabın henüz rastlantıya üstün gelmediği bir dünyada yaşadığını biliyordu ve sınırsız bir saflık ve gaflet denizi içinde, merhametli, çok pahalı inciler şeklinde, kolayca avlanmaktan zerre kadar mahcup görünmüyordu.
SORULAR Ahmet HAŞİM
1: Metnin temasını bulunuz?(10 puandır)
2: Anlatıcı hangi bakış açısıyla okuyucu karşısına çıkmıştır ?Neden yazınız?(15 puandır)
3: Metnin birinci bölümünde vurgulanan düşünceyi yazınız?(10 puandır)
4: Üçüncü paragrafta yazarın üzerinde durduğu düşünceyi yazınız?(10 puandır)
5: ”Yalnız taş duvar olmaz” sözündeki edebi sanatı gösteriniz?(10 puandır)
6:Kahramanları vaktiyle yaşamış olduğu varsayılan gölge oyununun adını yazınız?(10 puan)
7:Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?(5+5+5)
-Bir olayda konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme işine …………………………
denir.
-Edebi bir eserde gerilimi doğuran, heyecan ve merak unsurunu sağlayan temel
unsura……………………………..denir.
-Edebi bir eserin izleyiciye sunduğu anlamlı bildiriye…………………………….denir.
8:Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız?(4+4+4+4+4)
-Trajedi, kahramanlarını halktan seçer.( )
-Tiyatroda perde, bölümleri ifade eder.( )
-Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönleri de katarak konu alan sahne oyununa
trajedi denir.( )
-Tiyatro, konularına göre dram ve trajedi olarak ikiye ayrılır.( )
-İlahi bakış açısıyla yazılan metinlerde, anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi
bilir.( )
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

1. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur.
Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince
Aynalar yüzümü tanımaz olur.
Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?
A)İstifham - Teşbih
B)Tekrir – Teşhis
C)Kinaye – Tenasüp
D)Kinaye – İstiare
D)İntak – Tenasüp

2.Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A)Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
B)İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C)Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D)Şiirlerin, "saz şairi" ya da "âşık" denen şairlerce, "bağlama" adı verilen bir sazla söylenmesi
E)Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

3. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altına
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Lirik B) Dramatik C) Didaktik
D) Epik E) Pastoral

4.Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
A)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
B)Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E)Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma

5. Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?
A) Elindeki kınası soldu mu ola
Evde kaynatası duydu mu ola
B) Sabah olsun tan yerleri ışısın
Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün
C) Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır
Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.
E) Çek deveci develerin yokuşa
Deli oldum o sendeki bakışa


6. Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

7. Yar sana,
Çağlar sular yarsana,
Çünkü Ferhat’ım dersin,
Bulunmaz mı yar sana?
Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?
A) Hüsn-i talil – tecahül-i arif
B) Mecaz-ı mürsel – kinaye
C) Telmih – teşhis
D) Cinas – telmih
E) İstifham – teşbih

8.Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?
A) Karacaoğlan – Yunus Emre
B) Yunus Emre – Mevlana
C) Dadaloğlu – Karacaoğlan
D) Mevlana – Dadaloğlu
E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu

10. Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.
A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?
A ) Hikâye B) Roman C ) Masal
D ) Destan E ) Tiyatro12. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A)Göze ve kulağa seslenmeleri
B)Güldürü öğesine yer vermeleri
C)Şive taklitlerinden yararlanmaları
D)Tek kişilik gösteri olmaları
E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

13. "Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi 'sevda şiirleri' söyleyen bir sanatçıdır."
Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Âşıklığın güç bir uğraş olması
B)Günümüz insanının şiire önem vermemesi
C)Aydın sanatçıların âşıkların görevini yüklenmiş olması
D)Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendir-memesi
E)Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi

14. I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.
II) Bakarım, bakarım sılam görünmez.
Birincisi Baki'den, ikincisi Karacaoğlan' dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B)Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
C)Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
D)İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.
E)İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.

15. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C)Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D)Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E)Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

16. Yücesine çıktım baktım engine
Ovasının köpüklenmiş selleri
Yukarıdaki dizelerle
I. yiğit olan
II. kendisine güldürür
III. hep elleri
IV. düşmez ise dengine
bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) III. – IV. B) I. – II. C) II. – III
II. – I IV. – III I. – IV
D) I. – IV E) II. – IV
II. – III I. – III

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?
A) Mum dibine ışık vermez.
B) Hamama giren terler.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
E) Bugünün işini yarına bırakma
18. I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir.
III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük

19. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi

20. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)Hicviye-güzelleme B)Güzelleme-koçaklama
C)Taşlama–şarkıD)Taşlama-güzelleme E)Taşlama-gazel
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

2.DÖNEM
9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. SINAVI
Klasik Türk edebiyatında görülen nazım şekilleri belirli konuları işler. ..............in konusu aşk, güzellik, din şarap tasavvuf ve kadın güzelliğidir. . . . . . . . . . . , uzun konuları, hikayeleri anlatmaya uygun bir nazım şeklidir. ............. ise; devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılmış nazım şekillerindendir.
1. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a)Gazel-Kaside-Mesnevi
b)Kaside –Mesnevi-Gazel
c)Gazel-Mesnevi-Kaside
d)Kaside-Mesnevi-Murabba
e)Kaside-Mesnevi-Tuyuğ

2.Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında Çehov tarzı öykülerin(Durum öykülerinin) en önemli temsilcisidir?
A)Sait Faik Abasıyanık
B)Halit Ziya Uşaklıgil
C)Ömer Seyfettin
D)Orhan Kemal
E)Refik Halit Karay

3,Bir hikayeyi dil ve anlatım yönünden incelerken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?
A)Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?
B)Yazar konuşmalarda ve anlatımda dili nasıl kullanmıştır?
C)Yazar nasıl bir anlatım yolu seçmiştir?
D)Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında uyum var mıdır?
E)Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?

Azmislara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; görmeyene gördürücü. Halk sarayinin kapicisi, gönül evinin yapicisi.
4-Bu parçadaki alti çizili sözler asagidakilerden hangisini örneklendirir?
A) Seci B) imale C) Cinas D) Aliterasyon E) Zihaf

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda

5-Yukarıdaki mısralarda bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Teşbih-i beliğ / Mübalağa
B)Teşbih-i beliğ / Tecahül-i arif
C)Mübalağa / Teşhis
D)Kapalı istiare / Teşhis
E)Tecahül-i arif / Kapalı istiare

6-Roman türü edebiyatımıza Tanzimat’tan sonra
girmiştir.Aşağıdakilerden hangisi ilk örneklerden
biri değildir?
A)Telemak
B)Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
C)İntibah
D)Çalıkuşu
E)Felatun Bey ile Rakım Efendi

Genellikle coşkun, içli, zengin esinlerle dolu şiirleri anlatmakda kullanılır. Toplumsal olaylar karşısındaki duyarlılık; kişisel içlilik, duygulanma bu tür şiirle verilir. Rönesans ozanlarından Petrarca, Ronsard; romantiklerden Lamartine, Hugo, Musset bu türün başarılı örneklerini verirler.

7- Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lirik şiir B) Pastoral şiir C) Satirik şiir
D)Didaktik şiir E)Dramatik şiir

8-Aşağıdaki dizelerden hangisi 'tunç uyaklı'dır?
A) Kararlış kara gözler
Dermanım kara gözler
B) Çalamadım curasını sazını
Özge yarin nice çekem nazını
C) Aman hey Allah'ım aman
Ne aman bilir ne zaman
D) Kuloğlu eydür ki muhabbet haktır
Halis muhabettin ziyanı yoktur.
E) İkrar verdi ikrarını güdeyim
İkrarız dilberi ya ben nideyim


18- “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

A) Mektup B) Fıkra C) Deneme
D) Makale E) Anı

19- Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

A) Nazım biçimi
B) Kafiye düzeni
C) Ölçüsü
D) Konusu
E) Yazıldığı dönem

20- Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’dan Divan Edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kamelyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi
B) Sefiller - Şemsettin Sami
C) Emil - Ziya Paşa
D) Telemak - Yusuf Kamil Paşa
E) Robenson Hikâyesi - Ahmet Vefik Paşa

… ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.
Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.
Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.

21-Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Memduh Şevket Esendal
D) Falih Rıfkı Atay
E) Haldun Taner

I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
II. Kişi kadrosu geniştir.
III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

22-Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl


I. O temayül o tegafül o eda
O tebessüm o tekellüm o sada
II. Kamet-i naziki bir ince fidan
Arızı hem sıfatı berg-i hazan
III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel
Tab’-ı insana nice vere halel
IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni
Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.
V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır
Bana günde bin kez ölmek azdır.


23-Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

A) I B) II C)III D)IV E)V

9-Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir?
A) Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan
ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.
B) Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.
C) Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.
D) Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.
E) Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır.'

10-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?
A) Mum dibine ışık vermez.
B) Hamama giren terler.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
E) Bugünün işini yarına bırakma

Bana nispet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk giyinmiş alın üstün
Taramış saçların belin üstüne
Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

11-Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.

12-Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A)Olayların belli bir zamana bağlanmaması
B)mişli geçmiş zamanla anlatılması
C)Belli bir yazarın bulunmaması
D)Milli duygularla dini inançları işlemesi
E)Eğitici nitelik taşıması

13-Edebiyatımızda, nazmı nesre yak1aştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Er-soy
D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim

14-Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilere bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

15-Halk hikyeleriyle ilgili alarak aşağıdaki yargılardarı hangisi yanlıştır?
A) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
B) Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.
C) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.
D) Anlatım tümüyle nesre dayalıdır.
E) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

16-Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini konuşma havası içerisinde “ben”li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?
A) Deneme B) Anı C) Eleştiri D) Röportaj E)Sohbet

17-Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) ağıt - şarkı - mani - masal tuyuğ
B) türkü - mesnevi - koşma - mersiye - atasözü
C) destan - mani - rubai masal - şarkı
D) şarkı - türkü - rubai - koçaklama - mani
E) koçaklama - türkü - mani - masal – ağıt

Sıladan geliyorsunuz
Ne var ne yok bizim oralarda Çiçek açmış mı erikler
ipek perdeli pencerenin altında

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bir özlem dile getirilmiştir.
B)Kişileştirme sanatına başvurulmuştur..
C)Ölçü ve uyak yoktur.
D)Üçüncü ve dördüncü dizeler anlamca birbirini bütünlemektedir. E)Birinci dize kurallı bir cümledir.


25-Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir “istiare” sanatı vardır?

A) Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.
B) Nefes almak, içten içe, derin derin…
C) Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
D) Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!
E) Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

SORULAR
1)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan)

*Bir metnin içeriğinden hareketle hangi dönemde yazılmış olabileceği hakkında fikir edinebiliriz.(…)
*Yazar eserini oluştururken yaşadığı deneyimlerden faydalanmaz. ( …. )

2) Okuduğunuz bir hikâyeden hareketle hikâye türü ile manzum hikâyeyi karşılaştırınız..(20 puan)
a)Benzerlikler:


b)Farklılıklar:3)Gölge oyunu ve karakterleri hakkında bilgi veriniz.(10 puan)

4)Modern tiyatro edebiyatımıza ne zaman girmiştir.?Çeşitlerini yazarak açıklayınız.(10 puan)


5) Modern tiyatro ile geleneksel Türk tiyatrosunu karşılaştırarak farklı yönlerini yazınız.(10 puan)

6)Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro terimi değildir.(10 puan)
a) Sahne b)Perde c) Suflör d)Aktör e)Rejisör

7)Olay çevresinde gelişen edebi metinleri yazıp açıklayınız.(10 puan)
8)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.( 20 puan)
a)Olmuş veya olması muhtemel olayları anlatan kısa yazılara……………….denir.
b)Yer ve zamanı tam olarak belli olmayan olağanüstü nitelikler taşıyan yazılara…………….denir.
c)”Hayatın kendisi”diya tanımlayabileceğimiz tiyatro çeşidine…………………….denir.
d)Çoğunlukla toplumsal konuları okuyucuya bir ders verir nitelikte anlatan şiirlere………………………denir
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metin türlerinden birisi değildir?
A) Roman B) Masal C) Trajedi
D) Mesnevi E) Manzum öykü
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,

SORU-2) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk Tiyatrosunun çeşitlerinden birisi değildir?
A) Meddah B) Komedi C) Karagöz
D) Orta oyunu E) Köy seyirlik oyunları
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,

SORU-3) “Anadolu, halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Tarihî, kültürlerin geliştiği, karmaştığı bir toprak parçasıdır Anadolu. Örneğin dünyanın en zengin masalları Anadolu'dan derlenmiştir. Anadolu'da İlyada'dan yaşayan parçalar bulduğumuz gibi, Hint masallarından da buluruz. Manas Destanı da Anadolu'da birçok bölümleriyle yaşar, Tufan efsanesi de... Anadolu halaylarında zenci oyunlarını da buluruz. Çin oyunlarını da... Anadolu bir sesler, ezgiler karmaşasıdır. Büyük bir ezgiler zenginliği vardır. “

Bu parçada Anadolu'nun hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Anadolu kültürünün pek çok kültürü bünyesinde taşıdığı
B) Zengin bir masal birikimine sahip olduğu
C) Pek çok tarihî olaya sahne olduğu
D) Zengin bir folklor geleneğine sahip olduğu
E) Sıcakkanlı ve iyiliksever insanlarla dolu olduğu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,

SORU- 4) “Artık her gün kahvedeyim. Altı yedi kadar müşterisi vardı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda. Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. “

Yukarıdaki romanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kahraman anlatıcı bakış açısı
B) Gözlemci anlatıcı bakış açısı
C) İlahi bakış açısı
D) Düz anlatım bakış açısı
E) Betimleyici anlatım
---------------------------------------------------------------------------

SORU-5) ) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini
B) Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu
C) Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği
D) Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı
E) Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

---------------------------------------------------------------------------

SORU-6) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden birisi değildir?
A) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.
B) Oynatan kişilere hayalî ya da karagözcü denir.
C) Oyunun yardımcı kişileri Zenne, Pişekar, Kavuklu ’dur.
D) Hacivat aydın kesimi, Karagöz halk kesimini temsil eder..
E) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.

SORU- 7) Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük B) Deneme C) Hatıra
D) Gezi E) Makale

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,

SORU-8) Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Fıkra B) Eleştiri C) Deneme
D) Biyografi E) Makale

------------------------------------------------------------------------

SORU-9) "Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin."

Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?

A) Başka yazarların etkisinde kalan biridir
B) Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
C) Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
D) Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
E) Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir
------------------------------------------------------------------------

SORU-10) Tiyatro ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Göstermeye dayalı bir edebi metin türüdür..
B) Edebiyatımızda modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
C) Güzel sanatların görsel sanatlar dalında yer alır.
D) Bir oyunun sahnede canlandırılmasına drama adı verilir..
E) “Komedi, dram ve komedi” modern tiyatronun türleridir.SORU-11) Edebi metinler, anlam zenginliğine sahiptir. Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı, edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar……………………………………………………..
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?
A) Yapılan her türlü yorum, o eserin değerini ortaya koymaz.
B) Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.
C) Zengin eseri ise, sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.
D) Bu farklılık, metni okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktedir.
E) Edebi metinler, anlam yönünden zengin değildir.
----------------------------------------------------------------------

SORU-12) " Nurullah Ataç' tan alınan bu yazıda bir sohbet havası vardır. Karşısındakilerle oturmuş da konuşuyormuş gibi bir anlatımla karşılaşılmaktadır. Söz dizimi, günlük konuşmalardaki doğallık içindedir. Konuşma sözlerinde devriklik ve girişiklik vardır. 'Canım Ankara!', 'Ah yolları bu şehrin!' gibi, konuşma sırasında söylediğimiz doğal ünlemlere Ataç'ın her yazısında rastlamak mümkündür."

Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç'ın yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Söz diziminin konuşma diline yakınlığından
B) Yazıların sohbet havasında yazılmasından
C) Konuların önemli, sözcüklerin çok anlamlı olmasından
D) Günlük konuşmalardaki sözcüklere yer verilmesinden
E) Devrik cümle yapılanışının sıkça görülmesinden
-------------------------------------------------------------------------

SORU-13) Öykü türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu eder.
B) Durum ve olay hikayesi olmak üzere iki türü vardır.
C) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D) İlk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
E) Öykülerde olağanüstü olaylara yer verilir..
-------------------------------------------------------------------------

SORU-14) “
( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.
(3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık...”

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
---------------------------------------------------------------------------

SORU-15) Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerinden değildir?
A) Günce B) Makale C) Deneme
D) Fıkra E) Sohbet

SORU-16)
I- Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.
II- Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?
A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj
C) Gezi-eleştiri D) Makale-otobiyografi E) Röportaj-deneme


SORU-17) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin türlerinden birisi değildir?
A) Tarihi metinler B) Bilimsel metinler
C) Felsefi metinler D) Dini metinler
E) Gazete çevresinde gelişen metinler.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-18) Romanın temel kişisi Mahmut, babasının isteği dışında, gizlice denizci olur. Fırtınalarla, dalgalarla boğuşarak yaşamını kazanmak en büyük tutkusudur onun. Ne ki babası ölünce denizi bırakıp Bodrum'a döner; bir köy ağasının kızıyla evlenip bu kez de ekmeğini topraktan çıkarmaya başlar. Ama deniz tutkusunu yenemeyen Mahmut, evini, karısını bırakıp tekrar denize döner.

Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A) Toprakta uğraşmaktan hoşlanmayan
B) Denizden uzak yaşayamayacağını anlayan
C) Denizin topraktan daha verimli olduğuna inanan.
D) Verdiği karardan ötürü kendisini suçlayan
E) Macerayı, aile mutluluğundan üstün tutan
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SORU-19) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapıyı oluşturan unsurlardan birisi değildir?

A) Kişiler B) Mekan C) Olay örgüsü
D) Zaman E) Ana düşünce
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,

SORU-20) İlk iki saat boyunca hepimiz arabanın pencerelerinden dışarı baktık. Şehir dışına çıktıkça etraf gittikçe ilginçleşiyor, yeşeriyor, yol ise daralıyordu. Aslında tek gidiş gelişli bir yoldu ama, yayalar, yoldaki inekler, kamyonlar ve arabalar buraya çift gidiş geliş muamelesi yapıyordu. Arabaların iki tekerleği yolda, diğer iki tekerleği ise toprak yolda gidiyordu. Şoförün eli ya kornadaydı ya da radyonun düğmesinde. İlk taksiye bindiğimizde çalan Hint müziği ilgimizi çekmiş ve çok neşelendirmişti. Ama bir saat sonra radyonun frekansından kulaklara ulaşan tiz sesli Hintli kadının sesi işkenceyi andırmaya başlamıştı.

Bu parçanın alındığı yazı türü nedir?
A) Deneme B) Gezi C) Hatıra D) Eleştiri E) Öykü
------------------------------------------------
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

AAAAA
Adı-Soyadı:
Sınıf:/ No:


1- Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle
Bu beyitteki “uçtuk” kelimesinde hangi edebi sanat vardır?
A) Açık İstiare B) Kapalı İstiare C) Mecaz D) Hüsn-i Talil E) Teşbih

2-Bir gonca gül kokusu saklayan dudakların
Rengi atmış bir çiçek gibi solunca yarın
Maziye hasret çeken hislerle yanacaksın
Bu dizelerde yapılan söz sanatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gerçek neden, bir yana bırakılarak olay, şairce bir nedene bağlanmıştır.
B) Zayıf, kuvvetliye benzetilerek benzetme yapılmıştır.
C) Söylenişleri aynı, anlamları farklı sözcükler kullanılmıştır.
D) Bilinen gerçek, bilinmezden gelinmiştir.
E) Bir sözcük yakın ve uzak anlamıyla kullanılmıştır.

3-Büyük çınar gibi zahmetle şanlı sevdalar
Bahâra geç kavuşur, sevgilim, büyük dağlar

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?
A) Nazım biçimi
B) Kafiye düzeni
C) Yazıldığı dönem
D) Bağlı olduğu akım
E) Ölçüsü
4-Huri, melek var mı senin soyunda
Kız, nazarım kaldı usul boyunda
Kadir gecesinde, bayram ayında
Üstüne gölge olan dallar öğünsün

Verilen dizelerde görülen kafiye aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Yarım Kafiye B) Tam Kafiye C) Cinaslı Kafiye D) Zengin Kafiye E) Tunç Kafiye

5- Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A) Karşıda Toroslar, uzun yaylalar
Başında yükselir yalçın kayalar
B) Kış geldi dağları duman bürüdü
Milletin gözünü al kan bürüdü
C) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
D) Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
E) Gitmiş kaybolmuş uzakta
Rüya sona ermeden şafakta

6- Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, halk hikayeleri ve mesnevilerle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevirisidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye B) Tiyatro C) Gezi D) Anı E) Roman


7- Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları mitolojiden veya tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslûp anlayışıyla yazılır.

8- Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik oyunların ortak özelliklerinden değildir?
A) göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü öğesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

9- Türk edebiyatında Tanzimat’la birlikte görülmeye başlanan bu türün ilk örneklerini A. Mithat Efendi “Letaifi-i Rivayat” adıyla vermiştir. Ayrıca Halit Ziya, Ömer Seyfettin, M. Şevket, Sait Faik de bu türde önemli eserler vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman B) Hikâye C) Tiyat
D) Anı E) Gezi

10- “Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Orada pineklemektense alır başımı havası, torağı açık bir yere giderim. Çekilir şey midir ülkenin bir bucağına çivilenmiş kalmak…”
Bu parçanın yazılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuyucuyu sanat ile ilgili bilgilendirmek,
B) Bilgilendirme amacı olmadan okuyucuyu düşündürmek
C) Okuyucunun düşüncelerini değiştirmek,
D) Okuyucuyu duygulandırmak ve coşkulandırmak
E) Okuyucuyu olay içinde yaşatmak

11-Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.
B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.
C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.
D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.
E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanlar seçkindir.12- Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?
A) Kişi B) Yer (mekân) C) Ana düşünce D) Zaman E) Olay

13-Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı düz yazı türlerinden biri değildir?
A) Efsane B) Söylev C) Roman D) Hikâye E) Tiyatro

14-Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi romandan ayıran bir özelliktir?
A) Yaşanabilir olayları anlatması
B) Felsefi içerik taşımaması
C) Kişi, yer, zaman kavramlarına yer vermesi
D) Romana göre daha kısa bir tür olması
E) Duygulara ağırlık vermesi

15-“Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?
A) Olay B) Mekan C) Kişiler D) Zaman E) Anlatım

16- “Bazen sana layık evlatlar olamadık,
Seni gönülden duyamadık.
Taşını toprağını işleyemedik.
Sorma bu gerilik
Bu uyku niye,
Affet bizi, affet bizi Türkiye!”
Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) sevgisiz B) umutsuz C) üzgün
D) sorumsuz E) cesur
17- Her zaman tam karanlık değil gece
Kendimde denemişim ben.
Kulak ver,dinle…
Her acının sonunda bir pencere vardır,
Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki
atasözlerinden hangisi karşılar?
A) Kara haber tez duyulur.
B) Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
C ) Kara gün kararıp kalmaz.
D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
E ) Bin kaygı bir borç ödemez.


18 -Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
Bir karanlık geldi gittiğin yerden
Ümitlerim vardı tesbih misali
Sen giderken dağılıverdiler birden
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Karamsarlık B) Umutsuzluk
C) Bezginlik D) Üzüntü
E) Hüzün

19-Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.
O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara
bağlanma duygusu uyandırır.Zaman zaman
tartışılır, “O büyük bir şair midir?”diye.Kimileri
şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri
ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine
hayran olduğu için onu büyük görür.
Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?
A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
B)Yol gösterici bir şairdir.
C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.

20-En azından üç dil bileceksin
En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
En azından üç dil
Birisi ana dilin
Elin ayağın kadar senin
Ana sütü gibi tatlı
Ana sütü gibi bedava
Ninniler, masallar da cabası… Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Ana dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği
D) Her dilde eser verilmesi gerektiği
E) Bir dilde rüya görmek için o dili iyi bilmek gerektiği


21-Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile getiriyordu.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.
B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki başarısı.
C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.
D)Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.
E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması

22-Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Diyet - Semaver
B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
C Decameron - Küçük Şeyler
D) Decameron - Letaif -İ Rivayet
E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler.


23-I. Dünya savaşına yedek subay olarak
katılan Ahmet Celâl, bir savaş gazisi olarak yapayalnızdır. İstanbul’un işgali üzerine emir eri Mehmet Ali’nin davetine uyarak onun köyüne gider. Köyde umduğu yakınlığı ve sıcaklığı bulamaz. Köye ve köylüye bilinçli yönelişin ilk ürünü olan roman, sefalet ve cehalet içindeki Türk köylüsüyle Türk aydını arasındaki uçurumu, çatışmayı göstermesi açısından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Kiralık Konak- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Küçük Ağa-Tarık Buğra
D) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil
E) Sinekli Bakkal-Halide Edip Adıvar

24-“Ders verirken gözlerim gayriihtiyarî ona
dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”
Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?
A) İlahi bakış açısı B) Gözleyici bakış açısı
C) Kamera bakış açısı D) Kahraman Bakış açısı
E) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

25- Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir. __________________
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

Adı- Soyadı: -B-
Sınıfı:

1-Öğretici metnin amaçlarını yazınız? 102-Gazete çevresinde gelişen metin türlerini yazınız? 10


3.Aşağıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 10
I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür? 5

A ) Hikâye B) Roman C ) Masal D ) Destan E ) Tiyatro

5. Aşağıdaki öğretici metin türlerinin tanımını yapınız? 10
Makale:

Röportaj:

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan bir öğretici metin türüdür? 10

A-Eleştiri B-Tarihi metin C-Bilimsel metin D-Mektup E-Deneme

7.Aşağıdaki ifadelerin sonunda doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 10

Öğretici metinler her okuyucuya aynı iletiyi verir. ( )
Öğretici metinlerde birbiriyle çelişen düşünceler olabilir. ( )

Bu metinler; eseri, yazarı, uygulamaları, dönemi ele alırlar. Nesnel ve öznel olanları vardır. Çünkü bu yazılardan eser, yazar vb. başarılı başarısız yönler üzerinde durulur.

8.Yukarıdaki paragrafta hangi yazı türü anlatılmaktadır? 10

…………………………

Yazarın herhangi bir konu üzerindeki kendine özgü düşüncelerini, duygularını okuyucularıyla karşılıklı konuşuyormuş gibi içten bir anlatımla ortaya koyan metinlerdir. Konuşma edasıyla, fikirleri derinleştirmeden ifade ederler.

9.Yukarıdaki paragrafta hangi yazı türü anlatılmaktadır? 10

……………………………..

10. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir? 10

A-Fasıl B- Giriş C- Tekerleme D- Muhavere E-Perde

11. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun unsurlarından değildir? 5

A- Oyuncu B- Kostüm C-Plan D- Işık E-Mimik
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

Adı- Soyadı: -A-
Sınıfı:

1-Öğretici metnin amaçlarını yazınız? 102- Kişisel hayatı konu alan metin türlerini yazınız? 103-Aşağıdaki öğretici metin türlerinin tanımını yapınız?10
Sohbet:


Deneme:


4-Yazarın hayatı, şahsiyeti ve eserleri ile ilgili bilgi veren yazılara………………………..denir. 10

5-Aşağıdaki ifadelerin sonunda doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 10

Öğretici metinler yazıldıkları dönemle ilişkisini yansıtan söz ve söz öbeklerini bünyelerinde barındırırlar. ( )
Öğretici metinlerin anlatım özellikleri bütün öğretici metinlerde aynıdır. ( )

6-Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metin türü değildir?10

A-Makale B-Fıkra C-Sohbet D-Röportaj E-Gezi yazısı

Günlük gazetelerde yayınlanan düşünce yazılarıdır. Her konuda yazılabilir. Geniş kitleleri ilgilendiren günlük olaylardan seçilmiş farklı konular ele alınır. Yazar öne sürdüğü görüşleri ispatlamak, verdiği bilgilerin doğruluğunu belgelemek zorunda değildir.
7-Yukarıdaki paragrafta hangi yazı türü anlatılmaktadır? 10

………………………………….

Kamuoyunu bilgilendirmek için kullanılan metin türüdür. Verilen haberlerin güncel, doğru, kolay anlaşılır, ilginç ve önemli olması gerekir. Bu metinlerde objektif, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
8-Yukarıdaki paragrafta hangi yazı türü anlatılmaktadır?10

……………………………….


9. “Bir eserde kuyucuya iletilmek ya da vurgulanmak istenen esasa …………………denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 5

10. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarındandır ( öğelerindendir)? 5

A- Oyuncu B- Aktris C- Zaman D- Perde E- Işık

11. Aşağıdaki Türk Halk Tiyatrosu ürünlerinden hangisinin oyuncu sayısı diğerlerinden daha fazladır?10

A-Meddahlık B- Orta Oyunu C- Gölge Oyunu D- Karagöz E- Köy seyirlik oyunu
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

(A GRUBU) Adı soyadı: Sınıfı, numarası:

1. Öğretici metinlerin amaçlarını yazınız.


2. Öğretici metinleri edebi metin sayabilir miyiz? Niçin?


3. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu öğretici metin özellikleri açısından değerlendiriniz.


4. Biyografi türü özelliklerini yazınız.


5. Toplumun aksak yönlerini eleştiren komedi türü nedir?


6. Trajedilerdeki kahramanların niteliğini yazınız.


7. Yazılı geleneğe ait iki tane anlatmaya bağlı edebi metin yazınız.


8. Tük edebiyatında ilk çeviri romanın adını ve yazarını yazınız.


9. Hikaye kahramanlarının özellikleri nedir?


10. Destanların anlatım şekli nedir?


11. Manzum hikayelerde işlenen konuları ve konuların işleniş şeklini yazınız.


12. “Kadrin bilmeyenler alır eline
Onun için boynun eğri menekşe.” dizelerindeki söz sanatı nedir?


”Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye.”
13. Yukarıdaki dizelerin nazım şekli nedir?


14. Yukarıdaki dizelerin uyak türü nedir?


15. Yukarıdaki dizelerin uyak düzeni nedir?


16. Yukarıdaki dizeler konularına göre şiir türlerinden hangisine girer?

17. Halk şiirindeki taşlama türünün divan şiirindeki benzerinin adı nedir?


18.” Uyandım baktım ki sabah
Güneş vurmuş içime
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm
Pır pır eder durur, bahar rüzgarında.” Dizelerindeki ana duygu nedir?


19. “ Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu
Sürgünün bir süreği.” Dizelerindeki ahenk unsuru nedir?


“Öyle bir yaşta idim ve öyle bir mizaçta idim ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu; ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil, eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşıyordum.Yalana her şey isyan etmelidir.Damlardan kiremitler uçmalıdır, ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır, camlar kırılmalıdır, hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır filan… Nüzhet bana yalan söyledi. Hakikati seviniz, o da sizi sever; hakikati arayınız, o da sizi arar ve üstüne gelir.”

20. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız.

21. Yukarıdaki metnin zihniyetini yazınız.


22. Yukarıdaki metnin anlatıcı bakış açısını yazınız.


23. Yukarıdaki metnin türü ve tür özelliklerini yazınız.


24. Olay öyküsü türünün ülkemizdeki temsilcisidir.Pek çok güzel öyküsü vardır.“Diyet”, “Bomba”, “Forsa” vb. öyküleri bulunan yazarımız kimdir?

25. Masallarda işlenen konuların özelliği nedir?
 
B

badem

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

B GRUBU) Adı soyadı: Sınıfı, numarası:

1. Öğretici metinlerde ana düşünce özelliklerini yazınız.


2. Makale türü özelliklerini yazınız.


3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni öğretici metin özellikleri açısından değerlendiriniz.


4. Deneme türündeki bir yazı, sohbet türünde yazılmış bir yazıdan nasıl ayrılır?


5. Öğretici metinleri coşku ve heyecan bildiren metinlerle karşılaştırınız.6. Kişilerin aksayan yönlerini eleştiren komedi türünün adı nedir?


7. Karagöz oyununun bölümlerinden hangisi asıl bölümdür?

8. Komedilerdeki kahramanların niteliğini yazınız.


9. Halk hikayelerinde anlatım şekli nedir?


10. Tek adamlı tiyatronun adı nedir?


11. Masal kahramanlarının özelliğini yazınız.


12. Her beyti kendi arasında uyaklı, beyit sayısı sınırsız, uzun halk hikayelerinin anlatılmasına uygun divan şiiri türü nedir?


“ Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil. ”
13. Yukarıdaki dizelerin nazım şekli nedir?

14. Yukarıdaki dizelerin uyak düzeni nedir?


15. Yukarıdaki dizeler konularına göre şiir türlerinden hangisine girer?


16. Yukarıdaki dizelerin uyak türü nedir?


17. “ Hiç kimse yok kimsesiz, her kimsenin var kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesizi.” Dizelerindeki ahenk unsuru nedir?


18. “ Yari seyretmek için gül bahçesinin yolunda
İki yanda durur salınan serviler sıra sıra.” Dizelerindeki söz sanatı nedir?


19. Sözlü geleneğe ait iki tane anlatmaya bağlı edebi metin yazınız.


“ Buraya geldiğimin bilmem kaçıncı haftası idi.Mehmet Ali’ye sordum:”- Kadınlarınız niçin yalnız benden kaçıyorlar.” “-Yabansınız da ondan beyim.”Bu “yaban” sıfatı beni önce kızdırdı. Fakat sonra anladım ki Anadolulular, tıpkı eski Yunanlıların kendilerinden başkasına “barbar” lakabını vermesi gibi, her yabancıya “yaban” diyorlar. Bir gün… Bir gün ispat edebilecek miyim ki ben bir “yaban” değilim; benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır, aynı dili söylemekteyiz, aynı tarihi ve coğrafi yollardan hep birlikte gelmişizdir.”
20. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız.


21. Yukarıdaki metnin zihniyetini yazınız.


22. Yukarıdaki metnin anlatıcı bakış açısı nedir?


23. Yukarıdaki metnin türü nedir?


24. Durum öyküsü türünün ülkemizdeki temsilcisidir.Pek çok güzel öyküsü vardır. “Semaver”, “ Karanfiller ve Domates Suyu” vb. öyküleri bulunan yazarımız kimdir?


25. Destanlarda işlenen konular nelerdir?
 
A

ahmetarslans

Guest
Ynt: 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 9.sınıf

Teşekkürler.
 
Üst