2.Dönem 1.Yazılı Soruları edebiyat 7

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
S O R U L A R


Nev-bahâr oldu gelin azm-i gülistân idelim.
Açalım gonca-i kalbi gül-i handân idelim
(İlkbahar oldu gelin gül bahçesine gidelim. Goncanın kalbini açalım da (onu) gülen (bir) gül yapalım).
*** Fuzûlî
Benim tek hîç kim zâr ü perişân olmasın yâ Rab
Esîr-i derd-i aşk u dâğ-ı hicrân olmasın yâ Rab
(Ey Allah’ım!hiç kimse benim gibi inlemesin ve perişan olmasın;aşk derdinin ve ayrılık yarasının esiri olmasın,Ey Allah’ım!) Fuzûlî
***
Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni
Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni
(Ey Rabbim!beni aşk belasıyla bildik et,beni aşk belasından bir an ayrı bırakma.)
***
Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir
Nedim
S-1 Yukarıdaki beyitler Klâsik Edebiyatın hangi nazım şekillinden alınmıştır? Açıklayınız
S-2 Yukarıdaki beyitlerden hareketle şairlerin edebiyat anlayışları, edebi kişilik ve zihniyetleri hakkında bilgi veriniz.
S-3 Divan edebiyatının işlenen konu,kullanılan nazım şekilleri ve şairlerin sanat anlayışları hakkında bilgi veriniz.

S-4 Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi diğerlerine göre farklıdır?
a) Rubaî b) Tuyuğ c) Murabba d) Mesnevi e) Koşma

S-5 Aşağıdaki dörtlükten hareketle Şarkı türünün özellikleri ve Nedim’in Türk şiirindeki yeri ve dönemin zihniyeti hakkında bilgi veriniz.

Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan
Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan
Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan
Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada


S-6 Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan olumlu ve olumsuz yargıları aşağıdaki tabloya yazınız.

Olumlu Yargılar
Olumsuz Yargılar

Ravza-ı kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
Âşık olmuş gâlibâ ol serv-i hoş reftâre su
***
Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su
***
Yümn-i na'tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su

S-7 Yukarıdaki beyitler Kasidenin hangi bölümlerinden alınmıştır? Açıklayınız

S-8 Aşağıdakilerden hangisi Kasidenin konularına göre türlerinden biri değildir?
a) Fahriye b) Methiye c) Hicviye d) Tevhid e) münacat

S-9 Halk hikâyeleri hangi konularda yazılmıştır? Birer tane örnek veriniz

S-10 Aşağıdaki şairlerden hangisi farklı bir edebiyat geleneğinin temsilcisidir?
a) Bâkî b) Fuzûlî c) Gevherî d) Nef’î e) Neşâtî

S-11 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız. (10 puan)
Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır. ( )
Gazel 10-15 beyitten oluşu ve son beytine makta denir. ( )
Makâlat. Ve Manku’t Tayr öğretici metinlerdir ( )
Bir olayı abartarak anlatma sanatına Hüsn ü Ta’lil denir ( )
Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir ( )
 
Üst