2.Dönem 1.Yazılı Soruları edebiyat 4

  • Konbuyu başlatan badem
  • Başlangıç tarihi
B

badem

Guest
TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
S1-14.yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından kaça ayrılır? Yazınız(6Puan)


S2-Divan şiirinin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.(4 puan)
1-
2-
3-
4-
S3- Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)
Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler (Açıl, bağın gülü ve yaban gülünü görsünler)
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler (Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)

Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

Birim değeri : ......................... Ölçü : .............................. Birim sayısı:………………………………

Uyak düzeni :………………………………… Redifleri:…………………………………………………….

S4-Yukarıdaki gazelin ikinci beytinde bulunan söz sanatlarından iki tanesinin adını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.(10p)
S5-Aşağıdaki beyti açıklayınız.(10p)
Dest bûsi arzusuyla ger ölürsem dostlar (Dostlar ! eğer onun elini öpme arzusuyla ölürsem)
Kuze eylen toprağum sunun ânunla yâre su (Toprağımdan testi yapın ve sevgiliye onunla su verin)

S6- Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10p)
Makalât dil bakımından Hakaniye Lehçesinin özelliklerini taşır ( )
Ahlaki ve felsefi konularda yazılan rubailer iki dörtlükten oluşan şiirlerdir. ( )
En çok rubai yazanlardan biri de 16. yy. şairlerimizden “Taşlıcalı Yahya Bey”dir. ( )
Beng ü Bade Fuzuli’nin eseridir. ( )
Mesnevilerin uyak düzeni aa bb cc dd… biçimindedir. ( )

S7-Aşağıdaki şiirin nazım şekli ve uyak düzeni nedir? Yazınız.(10p)
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Ferhâd ile Şirin’ i beraber gördük
Baktık geceden fecre kadar ellerde
Yıldızlara yükselen kadehler gördük.
S8-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5P)
-Gazellerde beyit sayısı genellikle………………………….arasıdır.
-Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına ………………………………………………..denir.
-Şarkının en güzel örneklerini ……………………………………….vermiştir.
-Gazelin son beytine………………………………….denir.
-……………………………………….Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şeklidir.
S9-Kasidenin bölümlerinden 5 tanesinin adını yazınız.(5p)
1- 4-
2- 5-
3-

S10-Aşağıdaki edebiyatımızdaki ünlü mesnevilerin karşılarına yazarlarının adlarını yazınız.(5p)

1-Harname:…………………………………………….2-Hüsn ü Aşk:………………………………………3-İskendername:………………………………………

4-Mevlid:………………………………………………..5-Leyla ile Mecnûn:………………………………………..

S11-Fuzuli’nin eserlerinden 4 tanesinin adını yazınız.(4P)
1- 2-
3- 4-
S12-Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmamıştır?(10P)
A)Gördü ki bir avcı dâm kurmuş
Dâmına gazeller yüz vurmuş
B)Boynu burulu ayağı bağlı
Şehla gözü nemli canı dağlı
C)Seyyad bu nâtuvane kıyma
Kıl canına rahm cana kıyma
D)Katlinde bu saydın etsem ihmal
Etfal ü iyalime nolur hal
E)Su gibi kanımı toprağa kardın
Ne sanırsın garibin kanı yok mu

S13-Nedim’in edebi kişiliği ile ilgili 4 maddelik çıkarımlarda bulununuz.(11P)
 
Üst