Kadir Mısıroğlu'nun gençlere tavsiye ettiği 100 kitap

'Kitap' forumunda intibah tarafından 6 May 2019 tarihinde açılan konu

 1. intibah

  intibah Site Yöneticisi

  Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu’nun İslamcı Gençliğin El Kitabı eserinde genç okuyuculara tavsiye ettiği birbirinden değerli 100 kitabı istifadenize sunuyoruz...

  Kadir Mısıroğlu'nun önerdiği, gençlerin ilim ve irfan dünyasına katkıda bulunacak olan o 100 kitap:

  Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır
  Riyazüssâlihin (Hadis)
  Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî
  Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen
  Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî
  Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî
  Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi
  İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki
  İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali
  Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu
  Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)
  Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul
  Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)
  Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi
  Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa
  Hacı Murad – Tolstoy
  Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub
  Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet
  Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu
  Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu
  Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu
  Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu
  Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu
  Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu
  Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu
  Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu
  Deccal Tabakta – Kemal Özer
  İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi
  İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil
  Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu
  Dinde Reformistler – Ali Eren
  Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)
  İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han
  Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı
  Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay
  Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay
  Yahudi – Lui Marşelko
  Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan
  Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
  Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır
  İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu
  A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi
  Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş
  Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş
  İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş
  İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu
  Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken
  İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban
  Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke
  İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek
  İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranlı
  Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin
  Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)
  Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar
  Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan
  Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu
  Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci
  İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr
  Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman
  Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil
  Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk
  Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön
  Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra
  Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi
  Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
  Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)
  Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver
  Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin
  Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani
  Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç
  Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil
  Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe
  Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille
  İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
  İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu
  Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun
  Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu
  İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki
  İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim
  Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal
  Papalık – Bekir Zakir Çoban
  ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî
  Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları
  Yengeç – Dr. Salzmann
  İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail
  Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya
  Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk
  İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy
  Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî
  Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî
  İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan
  Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî
  Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu
  Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş
  Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî
  Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz
  Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar
  İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar
  İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı
  Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu
  Kaynak: İslamveihsan.com
   

Bu Sayfayı Paylaş