Ders ve Ek Ders Saatleri Esaslarında Neler Değişti?(23/01/2009)

'İdari Konular ve Mevzuat' forumunda türkçeci tarafından 25 Oca 2009 tarihinde açılan konu

 1. türkçeci

  türkçeci New Member

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" 23 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile 1- Bakanlık dışında görevlendirilen MEB personelinin ek ders ücretinden faydalanacak, 2- Ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu oldukları günlere denk gelen ekders ücretleri ödenecek ve 3- İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü ve ilköğretim müfettişlerinin ek ders saati sayısının arttırılacaktır.

  İlk göze çarpan önemli değişiklikler:

  1-Ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu oldukları günlere denk gelen ekders ücretleri ödenecektir.

  2-Bakanlık dışında görevlendirilen “yönetici ve öğretmenler” de ekders ücretinden faydalanacaktır.

  3-İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenecektir.


  İşte yapılan değişiklikler ve anlamları:

  1- Bakanlık dışında görevlendirilen “yönetici ve öğretmenler” de ekders ücretinden faydalanacaktır.

  01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın “Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller" başlıklı 16. maddesine aşağıdaki 2. fıkra eklenmiştir. Eklenen 2. fıkra şu şekildedir:

  "(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez."

  DEĞERLENDİRME

  Yürürlükten kaldırılan “Geçici görevlendirme” başlıklı 21.madde hükmü 16.maddenin 2 fıkrasında yeniden düzenlenmiştir. Bu maddeye yeni olarak “Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler” ibaresi eklenerek bakanlık dışında görevlendirilen “yönetici ve öğretmenler” in de ekders ücretinden faydalandırılmasının yolu açılmıştır.

  2- Ek-1 ve 16. maddeye göre verilecek ek ders ücretleri de eşit olarak dağıtılacak  Karar"ın 23. maddesindeki “10, 14 ve 21 inci maddelerindeki” ibaresi “10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki” ibaresi ile değiştirilmiştir. Maddenin yeni hali şu şekilde olumuştur: "Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.”


  DEĞERLENDİRME

  Yürürlükten kaldırılınan “Geçici görevlendirme” başlıklı 21.madde hükmü 23.maddeden çıkarılmış, Ek 1. ve 16.maddenin 2. fıkrası hükümleri eklenmiştir. Ek 1 ve 16.maddenin 2. fıkrası hükümlerine göre ödenecek ek ders ücretleri de haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacaktır.
  3- Ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu oldukları günlere denk gelen ekders ücretleri ödenecektir  Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "10, 14 ve 21 inci maddeleri" ibaresi "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. Yeni madde metni yapılan değişiklik ile şu şekilde olmuştur.


  “Görevin fiilen yapılması
  Madde 25- (1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
  (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.
  (3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.
  Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücret ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu fıkra hükmü uygulanmaz."

  DEĞERLENDİRME

  Madde metnine yine Ek 1. ve 16.maddenin 2. fıkrası hükümleri eklenmiştir. 3. fıkra hükmünde yer alan ve ek ödemeden faydalanamayan personelin izinli ve raporlu oldukları günlere denk gelen ekders ücretleri ödenecektir.

  Bu personel ise; Milli Eğitim Müdürleri, Müfettiş ve İlköğretim Müfettiş Yardımcıları ve şeflerdir. Bu personelin izinli ve raporlu oldukları günlerde ek dersleri kesilmeyecektir. Bu madde hükmünün suiistimal edileceği de aşikardır. Ayrıca bu hükümden mesleki ve teknik eğitim veren okulların döner sermayelerinde mesai saatleri dışında çalışan öğretmenlerin faydalanıp faydalanamayacağı konusunda bakanlığın bu değişiklikle ilgili çıkaracağı genelgede bu konulara açıklık getirmelidir.

  4- İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü ve ilköğretim müfettişlerinin ek ders saati arttırıldı

  23 Ocak 2009 tarihli düzenlemede MEB'in ek ders kararnamesine eklenen Ek Madde 1 madde şu şekildedir:


  "EK MADDE 1 – (1) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir."  DEĞERLENDİRME

  Madde metninde sayılan personele ekstra 10 ila 5 saat ek ders ücreti ödenecektir.

  Karar 23 Ocak 2009 Cuma günü yayınlandığı için bu tarihten sonra yürürlüğe girecektir. Ek madde 1 kapsamında ödenecek ek ders ücretleri de bu tarihten sonra tahakkuk ettirilecektir.

  5- Geçici görevlendirmeyi düzenleyen 21. madde kaldırıldı
  Kararın 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


  “Geçici görevlendirme
  MADDE 21- (1) Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir.
  (2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personel aslî görevi için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaz ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.”  16 Aralık 2006 Tarihli ve 26378 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

  Değişiklikleri;


  21 Temmuz 2007 Tarihli ve 26589 Sayılı Resmî Gazete


  10 Mayıs 2008 Tarihli ve 26872 Sayılı Resmî Gazete  23 Ocak 2009 Tarihli ve 27119 Sayılı Resmî Gazete

  memurlar.net
   

Bu Sayfayı Paylaş