Bilgisayar Terimleri Sözlüğü

'Bilgisayar Öğretmenleri' forumunda badem tarafından 20 Haz 2008 tarihinde açılan konu

 1. badem

  badem Guest

  A

  Address

  Address: adres
  Address bus : adres yolu

  Alias

  Alias : takma ad

  Append

  to append : ekleme, sonuna ekleme

  Applet

  Applet : ?

  Application

  Application : Uygulama

  Archive

  to archive: arşivlemek

  Array

  Array: dizi

  Attribute

  Attribute: özellik
  file attribute: dosya özelliği

  Author (kılavuz sayfası)

  Author : yazar

  Audit

  Audit : Araştırmak , belgelemek

  Availability

  Availability (kılavuz sayfası): adres  B

  Background

  Background: arkaplan

  Backup

  Backup : yedek
  to backup : yedeklemek

  Batch

  Batch : ?

  Binary

  Binary : derlenmiş, koşturulabilir dosya
  binary system : ikilik düzen
  binary file : ikili dosya

  Block

  Block : blok , vbek

  Boot

  Boot : açılış
  to boot : açılmak
  bootdisk : açılış disketi
  booting process : açılış süreci
  boot prompt : açılış istemi
  booting device : açılış aygıtı
  Master Boot Record MBR : Temel açılış kaydı
  to reboot : yeniden açılmak

  Bridge

  Bridge : Köprü
  Bridging : Köprüleme

  Buffer

  Buffer : tampon
  buffer cache : tampon bellek (??)
  to buffer : tamponlamak

  Bug

  Bug : hata
  buggy : hatalı
  to debug : hata ayıklamak
  debugger : hata ayıklayıcı

  Bus

  Bus : yol
  Data Bus : Veriyolu

  C

  Cache
  Cache: ?
  cache memory :
  Calculate
  to calculate : hesaplamak
  Ceveat
  ceveat : sakınca
  Checksum
  Checksum : ?
  Chip
  Chip : Yonga
  Client
  Client : istemci
  client server applications : istemci sunucu uygulamaları

  Code
  Code : kod
  to code : kodlamak

  Command
  Command : komut
  command line : komut satırı
  command prompt : komut istemi

  Communication
  Communication: haberleşme
  to communicate: haberleşmek

  Compress
  to compress : sıkıştırmak

  Computer
  Computer : bilgisayar

  Configure
  to configure : yapılandırmak
  configuration : yapılandırma

  Console
  Console : Konsol
  Constant
  Constant : Sabit
  Control
  Control : denetim
  to kontrol : denetlemek
  micro-controller : mikro deneteleyici

  Copy
  to copy : kopyalamak
  Copyright : kopyalama izni

  Crash
  to crash : çakılmak

  Current
  Current version : güncel sürüm
  Currently : şu anda
  Current directory : bulunulan dizin

  Cylinder

  Cylinder : Silindir


  D

  Daemon
  Daemon : ?

  Deadlock
  Deadlock : kilit, olumcul kilit, kordugum

  Decode
  to decode: kod çözmek
  decoder : kod çözücü

  Debug
  to debug: hata ayıklamak
  debugger: hata ayıklayıcı

  Default
  Default : öntanımlı
  Defragment
  Defragment : Parçaları birleştirmek(?)
  Describe
  to describe : tanımlamak
  description : tanım

  Device
  Device : aygıt
  device driver: aygıt sürücüsü
  character device : karakter (tabanlı) aygıt
  block device : blok (tabanlı) aygıt

  Develop
  to develop : geliştirmek
  Development : gelişme
  Developer : geliştiren

  Dialup
  Dialup : aramak, modemle yapılan arama

  Directory
  Directory : Dizin
  home directory : Kullanıcı (başlangıç) dizini
  parent directory : (bir) üst dizin
  root directory : Başlangıç dizini, kok dizin
  working directory : Çalışma dizini

  Display
  Display :
  Distribute
  to distribute : dağıtmak
  distribution : dağıtım
  Document
  Document : belge
  to documentate : belgelemek

  Domain
  Domain : Alan
  Fully Qualified Domain Name:

  Driver
  to drive : sürmek

  Dumb
  Dumb : yeteneksiz, aptal

  Dynamic
  Dynamic : dinamik , devingen
  dynamically linked : dinamik olarak bağlanmış  E

  Edit
  to edit : düzenlemek
  editor : düzenleyici
  text editor : metin düzenleyici

  Email
  Email : e-posta, e-ileti

  Environment
  Environment : Çevre
  environmental variable : çevre değişkeni

  Error
  Error : hata

  Escape
  Escape : ?
  to escape : kaçmak
  escaped characters: ?

  Execute
  to execute : çalıştırmak
  exec : çalıştırmak
  executable : çalıştırılabilir  F

  Feed
  Feed : besleme
  feedback : geribesleme
  news feed : ?

  File
  File : dosya
  to file : dosyalamak
  file access : dosya erişimi
  file access permissions : dosya erişim izinleri (hakları)
  file attribute : dosya özelliği
  file descriptor : dosya belirteci
  file size : dosya boyu
  file system : dosyalama sistemi
  regular file : sıradan dosya
  text file : metin dosyası

  Firewall
  Firewall : Guvenlik duvarı

  Flag
  Flag : bayrak
  Flame
  Flame :
  Floppy
  Floppy : floppy

  Font
  Font : Yazıtipi
  Foreground

  Foreground : önplan
  Forward
  Forward : ileri
  to forward : ilerletmek

  Frame
  Frame : çerçeve
  frame relay : çerçeve iletimi  G

  Gateway
  Gateway : gateway


  H

  Hack
  Hack :
  to hack :
  hacker :

  Hang
  to hang : takılmak

  Handshake
  Handshake : el sıkışma

  Hard disk
  Hard disk : sabit disk
  Hard link
  Hard link : sabit bağlantı
  Hardware
  Hardware : donanım
  Head

  (disk) Head : (disk) kafa(sı)

  Home

  Home : ev
  home directory : kullanıcı dizini
  home page : kullanıcı ev sayfası

  Host

  Host : makine
  hostname : makine adı
  host adapter: ?

  HUB

  HUB :

  I

  Image
  Image : görüntü
  Interprocess Commununication
  Interprocess Communication : süreçler iletişimi
  Interrupt
  interrupt : kesme
  to interrupt : kesmek
  non maskable interrupt NMI: maskelenemez kesme
  interrupt handler : kesme denetleyici / kotarıcı


  J

  Job
  Job : görev
  job control : görev denetimi

  Jumper

  Jumper :


  K

  Kernel
  Kernel: Çekirdek
  kernel module : Çekirdek modülü
  to compile kernel: çekirdek derlemek

  Key
  Key : anahtar
  keyboard : klavye, tuş takımı
  keyboard map : klavye dizilimi
  keyword: anahtar kelime


  L

  Library
  Library : kütüphane, arşiv, kitaplık
  library call : kütüphane çağrısı

  Link
  Link : bağlaç
  linked list : bağlaçli liste
  single linked list : tekil baglacli liste
  double/dual linked list : cift baglacli liste
  statically linked : duragan baglanmis (?)
  Link : bağlantı
  to link: bağlamak
  hard link: sabit bağlantı
  soft link:

  Lock
  to lock : kilitlemek
  to lock the screen : ekranı kilitlemek
  lock file : kilit dosyası

  Log
  Log : kayıt
  to log : kayıt tutmak
  logfile : kayıt dosyası, kayıtlar

  Logical
  Logical : mantıksal
  Logical partition : mantıksal disk bölümü

  Login
  Login : ?
  to login : Giriş
  login failure: Giriş hatası
  login name : Kullanıcı adı
  login prompt : istemi

  Lookup
  Lookup : Bakma, arama


  M

  Mail
  Mail : mektup, posta
  mailer :

  Mantain
  Mantain :
  mantainer :

  Manual
  Manual : Kılavuz
  man page : kılavuz sayfası

  Map
  Map :
  keymap, keyboard map : Klavye haritasi, klavye dağılımı
  to map : haritalamak

  Mask
  Mask : maske
  to mask: maskelemek
  umask, user mask: kullanıcı maskesi

  Match
  to match : eşlemek
  matching : eşlenik

  Mirror
  Mirror : yansı
  to mirror (software) : (yazılımın) yansısını almak, bulundurmak

  Mount
  to mount : bağlamak
  to unmount : ayırmak


  N

  Name : İsim

  Net
  Net : ağ
  network : (bilgisayar) ağ(ı)
  network services: ağ hizmetleri, ağ sunumları
  network server: ağ sunucusu
  netmask:

  News
  News : haber
  Newsgroup : haber grubu, haber öbeği
  newsfeed :

  O

  Offset
  Offset : ofset

  Option : seçenek

  P

  Page
  Page: sayfa

  Parse
  Parse: Ayırmak, analiz etmek (?)

  Part
  Part: Bölüm
  to part: bölmek
  partition: disk bölümü
  partition table: disk bölümlendirme tablosu
  to partition : bölümlendirmek
  to repartition : yeniden bölümlendirmek

  Password
  Password: parola

  Patch
  Patch: yama
  to apply a patch: yamamak, yama uygulamak

  Path
  Path : yol
  absolute path (of a file): dosyanın tüm yolu
  relative path (of a file): dosyanın yolu

  Permission
  Permission: izin
  file access permissions: dosya erişim izinleri

  Pipe
  Pipe:
  pipeline: işhattı (İ.T.Ü, mikroişlemci dersinde)
  pipelined:
  to create a pipe:

  Port
  to port : uyarlamak

  Primary
  Primary: temel

  Process
  Process: süreç
  Processor: işlemci
  to Process: işlemek
  processing speed: işlem hızı
  process ID : gorev kimligi

  Procedure
  Procedure: yordam

  Program
  Program : program
  programmer: program yazarı
  programmable: programlanabilen
  to program: programlamak

  Prompt
  Prompt : istem
  boot prompt: açılış istemi
  command prompt: komut istemi


  Q

  Quota
  Quota : kota
  user quota: kullanıcı kotası

  Query
  Query: sorgu
  to query: sorgulamak

  Queue
  Queue : kuyruk
  to queue : kuyruğa sokmak, girmek, alınmak

  R

  Real
  Real : gerçek
  realtime : gerçek zaman

  Reboot
  to reboot : yeniden açmak

  Reset
  Reset :
  Resolve
  Resolve : çözümlemek
  Route
  Route : yönelim, yönlenme, yön, yol
  router : yönlendirici
  routed : yönlendirilmiş

  Run
  to run : koşturmak
  run-time : koşturma anında

  S

  Schedule
  Schedule : Takvim, liste

  Script
  Script : betik
  Scroll
  Scroll : Kaydırma
  scroll bars : Kaydırma çubuğu

  Secondary
  Secondary : İkincil

  Sector
  Sector : sektör

  Sequence
  Sequence :
  sequential : ardışıl

  Server
  Server : sunucu
  service : sunum, hizmet

  Setup
  Setup :

  Shell
  Shell : kabuk
  shell layer : kabuk katmanı

  Spawn
  Spawn :

  Software
  Software : yazılım

  Sort
  to sort : sıralamak

  Socket

  Socket : ?

  Source

  Source : kaynak
  to source (a shell file) : ?
  source code : kaynak kodu
  source file : kaynak dosyası
  source route : kaynaktan yönlendirme

  Spool
  Spool : Havuz

  Stable
  Stable : kararlı, güvenilir

  Standart
  Standart : standart
  to standardize : standartlaştırmak
  standart in STDIN : standart girdi
  standart out STDOUT : standart çıktı
  standart error STDERR : standart hata

  Static
  Static : devingen, statik

  Super
  Super : süper
  super user : yetkili kullanıcı
  superblock : süperblok

  Swap
  Swap : takas
  swap space : takas alanı
  swap partition : takas
  swap file : takas dosyası
  Switch
  Switch : Anahtar
  Switching : Anahtarlama


  Synchron

  Synchron : eşzaman
  synchronous : eşzamanlı
  asynchronous : zaman uyumsuz (bts)

  Synopsis
  Synopsis : kullanım

  System
  System : sistem


  T

  Time
  Time : Zaman
  timer : Zamanlayıcı, zaman sayacı
  timeout : ?
  timestamp : Tarih , tarihlendirmem

  Text
  Text : Metin
  text editor : metin düzenleyici

  Toggle
  Toggle : Düğüm (?)

  Track
  Track : İz

  Tunnel
  Tunnel : Tünel
  Tunnneling : Tünelleme

  Type
  Type : tip
  to type : yazmak, klavyeden girmek
  typo : yazım hatası

  U

  Upgrade
  to upgrade : güncellemek

  User
  User : kullanıcı
  User id : kullanici numarasi
  Effective user id : etkin kullanici numarasi
  Real user id : gercek kullanici numarasi

  Umount
  to umount : ayırmak

  V

  Variable
  Variable : değişken

  Verify
  Verify : doğrulamak

  Version
  Version : sürüm

  W

  Widget
  Widget :

  Write
  to write : yazmak

  Window Manager
  Window Manager : Pencere denetleyici

  X
  Y
  Z
   

Bu Sayfayı Paylaş