Anadolu Liseleri Yönetmeliği

'İdari Konular ve Mevzuat' forumunda intibah tarafından 27 Eyl 2009 tarihinde açılan konu

 1. intibah

  intibah Site Yöneticisi

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ


  Resmî Gazete : 5.11.1999/23867
  Tebliğler Dergisi : ARALIK 1999/2507
  Ek ve Değişiklikler:
  1)18.12.2004/25674 RG (OCAK 2005/2568 TD)
  2) 25.8.2005/25917 RG (EYLÜL 2005/2576 TD)
  3) 19.10.2005/25971 RG (KASIM 2005/2578 TD)
  4) 27.4.2006/26151 RG (MAYIS 2006/2584 TD)
  5) 07.09.2007/26636 RG (EYLÜL 2007/2600 TD)
  6)24.3.2008/26826 RG (NİSAN 2008/2607 TD)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, anadolu liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Bu Yönetmelik, hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarının, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıf kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' a dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

  b) Okul :Anadolu Lisesini,

  c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama;okuma.anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

  d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

  e) Yönerge: (Ek bent: 24.3.2008/26826 RG) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini,

  ifade eder.  İKİNCİ BÖLÜM

  Kuruluş ve Amaç

  Kuruluş

  Madde 5- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.

  Okulun amacı

  Madde 6- Okulun amacı, öğrencilerin;

  a) ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

  b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Komisyon, Kontenjan Tespiti, Tercih ve Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt Kabul(4)

  Kontenjan tespit ve nakil komisyonu(1)

  Madde 7 — ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanları ile nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.

  Kontenjan tespiti (2)

  Madde 8- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

  Açılacak hazırlık ve 9 uncu sınıf şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilân edilir.

  Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf kontenjanında değişiklik yapılmaz.

  (Değişik dördüncü fıkra: 24.3.2008/26826 RG) Ayrıca seviye tespit sınavı, alanlara yönelme, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okul ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş günü yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir. Ancak, ders yılı içinde istekleri ile ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar 10 günlük süre bitiminde ilân edilir.

  Tercih ve Başvuru (5)

  Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 24.3.2008/26826 RG) Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar.

  İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

  Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul(6)

  Madde 10- (Değişik: 24.3.2008/26826 RG) Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan söz konusu kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

  Nakiller

  Madde 11- (Değişik birinci fıkra: 24.3.2008/26826 RG) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Naklen gidilmek istenilen yerleşim birimindeki okul/okullarda birinci yabancı dil farklı ise nakiller, puan üstünlüğü ve açık kontenjan esaslarına bağlı olarak velilerinin yazılı isteği doğrultusunda birinci yabancı dil değişikliği yapılarak gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin değiştirilen yabancı dildeki seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

  (Değişik ikinci fıkra: 24.3.2008/26826 RG) Merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullar, askerî liseler ile polis koleji öğrencilerinin bu okullara nakilleri; yerleştirmeye esas olan taban puan ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere göre yapılır. Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.

  Ancak resmî Anadolu liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş, "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

  Nakil için başvuru

  Madde 12- ( Değişik: 27.4.2006/26151 RG ) Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilân süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okulundan velisinin alacağı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile birlikte naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne yapılır.

  Nakil başvurularının değerlendirilmesi

  Madde 13- (Değişik birinci fıkra: 24.3.2008/26826 RG) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son yerleştirmeye esas taban puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilân edilir. Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç iki (2) iş günü içerisinde bildirilir.

  Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve diğer sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.

  Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı bulundukları okulundan istenir.

  Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri

  Madde 14- ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, önceki okullarına veya bu Yönetmeliğe tâbi diğer okullara 11 inci madde hükümlerince yapılır.

  Ayrılan öğrencilerin durumu

  Madde 15- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Ders yılı içinde kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.

  Hazırlık sınıfı bulunan okullarda, hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

  Hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş ve Başarının Değerlendirilmesi(7)

  Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş(8)

  Madde 16- (Değişik: 24.3.2008/26826 RG) Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9 uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları hâlinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar.

  Başarının değerlendirilmesi

  Madde 17- ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
  ALTINCI BÖLÜM

  Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Programları ile İlgili Esaslar

  Öğretim programları

  Madde 18- ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.

  Hazırlık sınıfı programı ile ilgili esaslar

  Madde 19- Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

  a) Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama; okuma,anlama; konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanır.

  b) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.

  c) Türkçe'nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.

  d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.
  YEDİNCİ BÖLÜM

  Bölüm Başkanı

  Bölüm başkanı

  Madde 20- Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçilecek bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.
  Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

  a) Ders Öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.

  b) Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

  c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

  d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.

  e) Zümre başkanları ile yakın iç birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

  f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar, öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.

  g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekti önlemleri alır.

  h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 21- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/ 5/1993 tarih ve 21580 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

  Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırıldı. (07.09.2007/26636 RG)

  Geçici Madde 2 — ( Ek: 18.12.2004/25674 RG ) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yurt dışında öğrenim görmekte olanlardan, Bakanlıkça denkliği tanınan bir okulda en az iki ders yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Anadolu lisesi programı uygulayan bir okulda en az bir ders yılı öğrenim gördüğünü belgelendiren öğrenciler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine bakılmaksızın Anadolu Liselerine kabul edilirler.

  Geçici Madde 3 — ( Ek: 25.8.2005/25917 RG ) 2004-2005 Öğretim Yılı ve öncesinde Anadolu liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;

  a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması veya doğal afet yaşaması,

  b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve başlatılması,

  c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri açması, iş yeri değiştirmesi,

  d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık kurulu raporunun bulunması

  durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan üstünlüğü esası ve okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.

  Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller ile aynı il ve ilçe merkezlerinde bulunan okullar arası nakiller ise kontenjan açığı bulunması ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliğine bağlı olarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır.

  İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında en az iki Anadolu lisesi müdüründen nakillerin değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden fazla Anadolu lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde komisyon, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşturulur.

  Nakil talebinde bulunanlar, öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne Nakil ve Tercih Formu (Ek-2) ile başvuruda bulunurlar. Başvuru belgeleri uygun olanların nakil talepleri, naklen gidilmek istenen okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçelerde oluşturulan komisyona ulaşan nakil talepleri, en geç bir hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

  Yürürlük

  Madde 23- Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki başarı ortalaması ile sınıf geçmeye ilişkin hükümler, 1999-2000 öğretim yılında 9 uncu sınıfla öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere kademeli olarak, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

  ______________________________________________________________________________________________

  (1) Bu madde başlığı "Kontenjan Tespiti, Ön Kayıt ve Nakil Komisyonu" iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (2) Bu madde başlığı "Hazırlık Sınıfı Öğrenci Kontenjan Tespiti" iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 2 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (3) Bu madde başlığı "Sınava Başvuru " iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (4) Bu bölüm başlığı "Komisyon,Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul" iken, 24/3/2008 tarihli ve 26826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (5) Bu madde başlığı "Sınav ve tercih için başvuru" iken, 24/3/2008 tarihli ve 26826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (6) Bu madde başlığı "Sınav ve kayıt-kabul" iken, 24/3/2008 tarihli ve 26826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 5'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (7) Bu bölüm başlığı "Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi" iken, 24/3/2008 tarihli ve 26826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 8'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (8) Bu madde başlığı "Seviye belirleme sınavı sonucu dokuzuncu sınıfa devam" iken, 24/3/2008 tarihli ve 26826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 9'uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
   

Bu Sayfayı Paylaş