20 bin öğretmen alımında kontenjanlar yayımlandı

'Atama ve Yer Değiştirme' forumunda intibah tarafından 21 Mar 2019 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. intibah

  intibah Site Yöneticisi

  Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımında branşları yayımladı.
  SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (MART 2019)
  Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.
  1. Başvuru Şartları
  1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
  1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
  1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
  1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

  1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

  1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

  1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

  2. Başvuru

  2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru Ekranı adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.


  2.2. Başvuru onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

  2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

  2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

  2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

  2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

  2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.

  2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

  2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il milli eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

  2.10. Adayların başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

  2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

  2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

  2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmenadayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

  3. Başvuruda İstenecek Belgeler

  3.1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

  3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

  3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

  3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

  3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

  4. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

  4.1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

  4.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

  4.3. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

  4.4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

  4.5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

  4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

  4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

  4.6. İbraz edilen denklik belgelerinde "Öğretmen atamalarında geçersizdir." şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  4.7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı yada bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde "Teknoloji ve Tasarım" alanına başvuru yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da "Teknoloji ve Tasarım" alanına başvuru yapabilecektir.

  4.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

  4.9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

  4.10. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

  5. Pedagojik Formasyon

  5.1. Adayların;

  5.1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

  5.1.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

  5.1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

  5.1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

  5.1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

  5.2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

  5.3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

  5.4. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

  6. Onay İşlemleri

  6.1. İl milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise atamalardan sorumlu şube müdürünün başkanlığında "Başvuru Onay Komisyonu" oluşturulacaktır.

  6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

  6.3. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

  6.4. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına "Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?" sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik Formasyon Görmüştür." ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

  6.6. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

  6.7. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına "0" (sıfır) girilecektir.

  6.8. Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB'yi geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

  6.9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekalet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

  6.10. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu halinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

  6.11. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe milli eğitim müdürleri dahil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

  6.12. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dahil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

  6.13. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

  6.14. Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini başvuru onay birimlerine teslim eden adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde e-Devlet Kapısı Devletin Kısayolu | www.türkiye.gov.tr belge-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

  7. Sözlü Sınav

  7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dahil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar T.C. Millî Eğitim Bakanlığı adresinden duyurulacaktır.

  7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

  7.3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

  7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

  7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

  7.6. Sözlü sınav sonuçları T.C. Millî Eğitim Bakanlığı adresinden duyurulacaktır.

  8. İtiraz

  8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

  8.2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

  9. Tercihler

  9.1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

  9.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

  9.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

  9.4. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

  9.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

  9.5.1. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

  9.5.2. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

  9.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "9.5.2." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

  9.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

  10. Atamalar

  10.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

  10.2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

  11. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

  11.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden duyurulacaktır.

  11.2. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

  11.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

  11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

  11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

  11.3.3. Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

  11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

  11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

  11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

  11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün "11.3." maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

  11.5. Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmenadayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

  11.6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

  11.7. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  11.8. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

  11.9. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

  12. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

  12.1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

  12.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

  12.3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

  13. Atama süreci

  Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4'te yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile MEB Personel Genel Müdürlüğü adreslerinden ilan edilecektir.

  Personel Genel Müdürlüğü

  EK-1

  SN

  ALAN

  KODU

  ALAN ADI

  TABAN

  PUAN

  KONTENJAN

  SAYISI

  1

  7028

  Adalet

  50

  30

  2

  7030

  Aile ve Tüketici Hizmetleri

  50

  5

  3

  2246

  Almanca

  50

  200

  4

  7092

  Arapça

  50

  190

  5

  2265

  Beden Eğitimi (*)

  50

  781

  6

  1119

  Bilişim Teknolojileri

  50

  415

  7

  1123

  Biyoloji

  50

  90

  8

  4935

  Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

  50

  15

  9

  1963

  Büro Yönetimi

  50

  5

  10

  1207

  Coğrafya

  50

  140

  11

  4936

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

  50

  30

  12

  7109

  Denizcilik / Gemi Yönetimi

  50

  2

  13

  7032

  Denizcilik/Gemi Makineleri

  50

  1

  14

  1245

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  50

  1.922

  15

  4942

  Eğlence Hizmetleri

  50

  1

  16

  7035

  El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları

  50

  1

  17

  7036

  El Sanatları Teknolojisi/Nakış

  50

  15

  18

  7037

  Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik

  50

  30

  19

  7038

  Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik

  50

  28

  20

  7039

  Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

  50

  15

  21

  1371

  Felsefe

  50

  151

  22

  1386

  Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

  50

  1.149

  23

  1390

  Fizik

  50

  250

  24

  1417

  Fransızca

  50

  1

  25

  4951

  Gazetecilik

  50

  1

  26

  7110

  Gemi Yapımı / Gemi İnşa

  50

  2

  27

  7112

  Gemi Yapımı / Yat İnşa

  50

  1

  28

  7044

  Gıda Teknolojisi

  50

  1

  29

  7102

  Görsel Sanatlar

  50

  226

  30

  7046

  Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

  50

  1

  31

  7045

  Grafik ve Fotoğraf/Grafik

  50

  5

  32

  4957

  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

  50

  6

  33

  4958

  Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

  50

  1

  34

  7098

  Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

  50

  1

  35

  7097

  Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

  50

  12

  36

  7113

  Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

  50

  4

  37

  7114

  Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

  50

  2

  38

  1230

  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

  50

  405

  39

  1715

  İlköğretim Matematik

  50

  1.448

  40

  1524

  İngilizce

  50

  1.960

  41

  7050

  İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon

  50

  2

  42

  7049

  İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı

  50

  30

  43

  7091

  İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

  50

  1

  44

  1627

  Kimya/Kimya Teknolojisi

  50

  285

  45

  4967

  Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

  50

  2

  46

  4968

  Kuyumculuk Teknolojisi

  50

  2

  47

  7120

  Maden Teknolojisi

  50

  6

  48

  7056

  Makine Teknolojisi/Makine Model

  50

  1

  49

  7055

  Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı

  50

  1

  50

  7054

  Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp

  50

  6

  51

  1700

  Matbaa/Matbaa Teknolojisi

  50

  2

  52

  2353

  Matematik

  50

  601

  53

  4972

  Metal Teknolojisi

  50

  30

  54

  7095

  Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

  50

  20

  55

  4975

  Motorlu Araçlar Teknolojisi

  50

  15

  56

  4976

  Muhasebe ve Finansman

  50

  6

  57

  1822

  Müzik

  50

  404

  58

  4439

  Okul Öncesi

  50

  1.599

  EK-1

  SN

  ALAN

  KODU

  ALAN ADI

  TABAN

  PUAN

  KONTENJAN

  SAYISI

  59

  7106

  Özel Eğitim

  50

  1.410

  60

  4979

  Plastik Teknolojisi

  50

  1

  61

  2368

  Psikoloji

  50

  1

  62

  2838

  Radyo-Televizyon

  50

  1

  63

  7061

  Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik

  50

  1

  64

  7062

  Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler İnşaat

  50

  1

  65

  7063

  Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Makine

  50

  4

  66

  7064

  Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Mekatronik

  50

  1

  67

  7103

  Rehberlik

  50

  1.120

  68

  4883

  Rusça

  50

  5

  69

  4901

  Sağlık Bilgisi

  50

  2

  70

  1959

  Sanat Tarihi

  50

  1

  71

  7077

  Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar

  50

  2

  72

  7075

  Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon

  50

  4

  73

  7076

  Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar

  50

  3

  74

  4996

  Seramik ve Cam Teknolojisi

  50

  2

  75

  2403

  Sınıf Öğretmenliği

  50

  2.011

  76

  7119

  Sivil Havacılık

  50

  2

  77

  2510

  Sosyal Bilgiler

  50

  579

  78

  7117

  Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

  50

  1

  79

  2036

  Tarih

  50

  350

  80

  7101

  Tasarım Teknolojileri

  50

  4

  81

  4900

  Teknoloji ve Tasarım

  50

  50

  82

  7081

  Tekstil Teknolojisi/Tekstil

  50

  1

  83

  7084

  Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye

  50

  1

  84

  7105

  Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

  50

  1

  85

  4988

  Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

  50

  27

  86

  1283

  Türk Dili ve Edebiyatı

  50

  509

  87

  2143

  Türkçe

  50

  1.149

  88

  7087

  Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

  50

  2

  89

  7086

  Uçak Bakım/Uçak Elektroniği

  50

  2

  90

  4991

  Ulaştırma Hizmetleri

  50

  10

  91

  7100

  Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

  50

  15

  92

  4992

  Yiyecek İçecek Hizmetleri

  50

  85

  TOPLAM

  19.914

  (*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 867 kontenjanın 86'sı daha sonra yapılacak olan Milli Sporcuların atamaişlemi için kullanılacaktır.

  SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

  1

  Adana

  2

  Ankara

  3

  Antalya

  4

  Bursa

  5

  Erzurum

  6

  Gaziantep

  7

  İstanbul

  8

  İzmir

  9

  Konya

  10

  Malatya

  11

  Mardin

  12

  Muğla

  13

  Kocaeli

  14

  Samsun

  15

  Sivas

  16

  Trabzon

  17

  Van

  I- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ

  No

  Yeterlik

  Puan

  Değeri

  Verilen

  Puan

  Bölüm

  Toplamı

  1

  EĞİTİM BİLİMLERİ

  0-10

  2

  GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ

  0-10

  II- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

  No

  Yeterlik

  Puan

  Değeri

  Verilen

  Puan

  Bölüm

  Toplamı

  1

  Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.

  0-4

  2

  Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

  0-4

  3

  Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

  0-4

  4

  Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

  0-4

  5

  Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

  0-4

  III- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

  No

  Yeterlik

  Puan

  Değeri

  Verilen

  Puan

  Bölüm

  Toplamı

  1

  Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

  0-4

  2

  Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

  0-4

  3

  Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hakim olabilmektedir.

  0-4

  4

  Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

  0-4

  5

  Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

  0-4

  No

  Yeterlik

  Puan

  Değeri

  Verilen

  Puan

  Bölüm

  Toplamı

  1

  Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

  0-4

  2

  Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

  0-4

  3

  Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hakim olabilmektedir.

  0-4

  4

  Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

  0-4

  5

  Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

  0-4

  IV- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

  No

  Yeterlik

  Puan

  Değeri

  Verilen

  Puan

  Bölüm

  Toplamı

  1

  Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

  0-4

  2

  Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

  0-4

  3

  Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

  0-4

  4

  Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

  0-4

  5

  Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

  0-4

  No

  Yeterlik

  Puan

  Değeri

  Verilen

  Puan

  Bölüm

  Toplamı

  1

  Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

  0-4

  2

  Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

  0-4

  3

  Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

  0-4

  4

  Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

  0-4

  5

  Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

  0-4

  İşlem

  Tarih

  Ön Başvuru Alınması

  26/03/2019

  Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

  01/04/2019

  Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

  Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav

  05/04/2019

  Merkezlerinin İlanı

  Sözlü Sınavların Yapılması

  12/06/2019

  30/06/2019

  Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

  04/07/2019

  Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

  08/07/2019

  10/07/2019

  Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması

  16/07/2019
   
 2. sahicik

  sahicik New Member

  Hayırlı uğurlu olsun.
   

Bu Sayfayı Paylaş